Main Menu
User Menu

> Vojenské situačné značky a skratky

Základné pojmy:


Vojenská situačná značka: grafický symbol, ktorý sa používa k zobrazeniu operačných a taktických situácií, rozmiestneniu vojsk, techniky, zbraní a objektov spravidla na mape, schéme, obrazovke, alebo projekčnom zariadení. Spravidla je doplnený popisom.


Základná značka: geometrický znak, ktorý je doplnený ďalšími symbolmi a popisom a vykresľuje úplnú značku.


Popis značky: skupiny písmen, znakov a číslic rozmiestnených vo vnútri, alebo okolo základnej značky v presne vymedzených poliach. Tento popis tvorí charakteristiku znázorňovanej vojenskej skutočnosti.


V štátoch NATO sa popis vykonáva v anglickom jazyku, ale skratky v názve jednotky, alebo druhu výzbroje je možné použiť, prípadne voľný text sa môžu vykonávať aj v inom jazyku (výnimka je použitie na zamestnaniach s medzinárodnou účasťou, vtedy sa všetky údaje píšu v anglickom jazyku). Dôležité údaje sa označujú časom, ktorý sa udáva šesťmiestnou skupinou číslic XXYYYY - prvé dvojčíslie je deň, nasledujúce štvorčíslie hodina. Občas sa pri označení času a dátumu stretneme s kódmi Z, A, B. Ide o udanie časového pásma, kde Z (ZULU) znamená západoeurópsky čas, A (ALPHA) - stredoeurópsky čas a B (BRAVO) - východoeurópsky čas. V prípade dokumentácie dlhodobejšieho charakteru sa za hodinou uvádzajú aj mesiace v anglických skratkách (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC). Pre príklad uvediem: 130940 FEB A - 13. február, 9 hodín 40 minút stredoeurópskeho času.Farebné vyjadrenie:


Na zákres značiek a situácie sa používajú farby, slúžiace k rozlíšeniu vlastných vojsk a protivníka, je možné i jednofarebné vyjadrenie. V štátoch NATO sa pre zákres používajú:


A) 4 a viac farieb:
- modrá: vlastné vojská a vlastná situácia (popis značky modrý, alebo čierny).
- červená: situácia protivníka, jeho vojská. Popis značky je tiež červenou farbou.
- žltá: jadrová, biologická a chemická situácia (bez ohľadu či je vytvorená vlastnými silami, alebo protivníkom). Spravidla ide o priestory, ktoré sú kontaminované nebezpečnými látkami, alebo sú ohrozené v prípade úniku takýchto látok z priemyslu, alebo po úmyselnom použití.
- zelená: umelo pripravené zátarasy (vlastné aj protivníka)
- iné: rôzne iné skutočnosti, musia byť vyjadrené v legende (napr. hnedá pre osi presunu a pod.)


B.) 3 farby:
- modrá: vlastné vojská a vlastná situácia (popis značky modrý, alebo čierny)
- červená: situácia protivníka, jeho vojská. Popis značky je tiež červenou farbou.
- žltá, alebo zelená: jadrová, biologická a chemická situácia (bez ohľadu či je vytvorená vlastnými silami, alebo protivníkom), umelé zátarasy.


C.) 2 farby:
- modrá, čierna, alebo zelená: vlastné vojská a vlastná situácia
- červená: situácia a vojská protivníka


D.) 1 farba:
- čierna: vlastné vojská a vlastná situácia
- čierna dvojitá: vojská protivníka a situácia protivníka (v prípade, že sa dvojitá čiara nedá použiť - napr. značky výzbroje, tak sa k značke pripája označenie EN (enemy).V bývalom východnom bloku sa používala iná kombinácia farieb.
A.) 3 farby:
- červená: situácia vlastných mechanizovaných (motostreleckých) a tankových vojsk a ich rozmiestnenie, popis sa vykonával čiernou farbou
- čierna: situácia, činosť a rozmiestnenie letectva a druhov vojsk (delostrelectvo, PVO, logistika (tylové a technické zabezpečenie), ženijné jednotky....). Čiernou sa ďalej zakresľovali aj umelé zátarasy (mínove´polia a pod.) a paľby delostrelectva.
- modrá: situácia a rozmiestnenie protivníka.


B.) 2 farby:
- červená: vlastné vojská
- modrá: protivník


C.) 1 farba:
- čierna: vlastné vojská a vlastná situácia
- čierna dvojitá: vojská protivníka a situácia protivníka
Použitie čiar:


Pri zákrese značiek a situácie sa okrem farieb používa ešte plná a prerušovaná čiara. Plnou čiarou sa vyjadruje aktuálne rozmiestnenie, alebo reálna činnosť, situácia cieľa a rozhranie. Prerušovane sa vyjadruje plánované, alebo predpokladané rozmiestnenie a činnosť.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-situacne-znacky-a-skratky-t57367#207141Verze : 0
MOD
No myslím že nebude na škodu přihodit jednu učební pomůcku. Z důvodu nepovolené přípony jsem to musel řešit zipem Razz
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-situacne-znacky-a-skratky-t57367#207144Verze : 0