Main Menu
User Menu
Státní bezpečnost - StB


Státní bezpečnost (zkratka StB, hovorově estébáci, slovensky Štátna bezpečnosť, ŠtB) byla československá politická policie, zpravodajská služba, která byla ihned od svého vzniku v roce 1945 pod kontrolou KSČ, díky obsazení Ministerstva vnitra ministrem Václavem Noskem, a sloužila k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci protivníků komunistického režimu. Vznikla 30. června 1945 jako jedna z neuniformovaných složek Sboru národní bezpečnosti (SNB). Po roce 1948 byla jedním z hlavních nástrojů komunistického teroru. Zanikla rozkazem ministra vnitra Richarda Sachera 15. února 1990 a některé její úlohy převzal nově vzniklý Úřad pro ochranu ústavy a demokracie FMV (později BIS).


cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Statni-bezpecnost-StB-t79899#292983Verze : 2
MOD
„Komunistická tajná policie bývá mnohdy vnímána jako jedna velká monolitní represivní organizace, skrývající se pod označením Státní bezpečnost a zkratkou StB. Realita ovšem byla této představě velice vzdálená. Státní bezpečnost měla ve skutečnosti poměrně komplikovanou organizační strukturu, tvořenou řadou úzce specializovaných policejních a zpravodajských složek, ať už operativního, nebo čistě administrativního zaměření.“ (zdroj citace - viz níže)Samotný pojem státní bezpečnost se nejprve etabloval a poté postupně vyvíjel. Používal se jak s malým, tak i velkým písmenem S na začátku. I zkratka se v oficiálních dokumentech objevovala v různých podobách (STB, stb, StB). V letech 1945-1990 měl tedy tento pojem různých význam a obsah.


Navíc se v čase měnil pohled na to, který útvar spadá do oblasti státní bezpečnosti a který naopak ne. A netýkalo se to jen útvarů, u nichž otázka zařazení mezi "tajnou službu" nepřekvapí (ochranka), ale třeba i rozvědky.


Státní bezpečnost nelze definovat jako jeden konkrétní úřad v čele s jednou osobou a s působností v celé státobezpečnostní oblasti. Státní bezpečnost je nutno si představit jako množinu jednotlivých útvarů MV (MNB, FSZS, FMV, SNB) v čele s jednotlivými náčelníky, kteří byli řízeni jednotlivými náměstky ministra či přímo ministrem samotným. Svůj vliv na řízení státní bezpečnosti rovněž v nemalé míře uplatňovaly jednotlivé řídící orgány komunistické strany a její čelní funkcionáři. Intenzita tohoto vlivu byla různá podle společenských poměrů a velikosti ambicí jednotlivých osob.


V rozmezí let 1945-1990 existovalo několik organizací, které měly přímo v názvu slovo státní bezpečnost, a mohlo by se tedy zdát, že byly tím konkrétním úřadem, jehož neexistence byla zmíněna v předchozím odstavci. Avšak tyto orgány (Velitelství Státní bezpečnosti, Hlavní správa Státní bezpečnosti apod.) v sobě nezahrnovaly všechny útvary státobezpečnostního charakteru.


Situaci dále komplikuje skutečnost, že agenturní činnost byla prováděna i u Pohraniční stráže či Sboru nápravné výchovy.Základními stavebními kameny Státní bezpečnosti byly jednotlivé centrální správy a zvláštní odbory, jakož i krajské správy se svými odbory. Oficiální i krycí názvy těchto správ a odborů se měnily a v rámci různých reorganizací docházelo i k jejich slučování či rozdělování.
URL : https://www.valka.cz/Statni-bezpecnost-StB-t79899#299676Verze : 0
MOD
Centrální součásti Státní bezpečnosti nesly v průběhu své existence tyto přívlastky:


1953–1969 - MV (ministerstva vnitra)
1969–1970 - FSZS (Federální správy zpravodajské služby)
1971–1979 - FMV (federálního ministerstva vnitra)
1979–1990 - SNB (Sboru národní bezpečnosti)
URL : https://www.valka.cz/Statni-bezpecnost-StB-t79899#294033Verze : 0
MOD
Zdroje:Zdroj citace:
KOUTEK, Ondřej: X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli, Securitas imperii 14/2006
URL : https://www.valka.cz/Statni-bezpecnost-StB-t79899#299677Verze : 0
MOD