Main Menu
User Menu
Reklama

Sibiřský historický almanach - díl 2.

Сибирский исторический альманах - Сибирь на переломе эпох, начало ХХ века

Diskuse
Sibiřský historický almanach - 2. díl - Sibiř na přelomu letopočtu, začátek XX. století
(Сибирский исторический альманах - Сибирь на переломе эпох, начало ХХ века, čti: Sibirskij istoričjeskij al'manach - Sibir' na pjerjelomje epoch, načalo dvadcatovo vjeka)
Kolektiv autorů
Krasnojarsk, vydavatelství Vjerso, rok vydání 2011, stran 348, počet výtisků 600,
ISBN 978-5-9903608-1-5Druhý svazek sborníku obsahuje na čtyřicet pět historických studií seskupených do pěti kapitol o málo známých osobnostech a událostech z občanské války na Sibiři. Sborník je výsledkem několikaleté práce historiků a etnografů z Irkutska, Krasnojarska, Moskvy, Permu, Rostova a dalších míst. Velké množství materiálů a dokumentů získaných z oblastních a státních archivů a muzeí, je zde publikováno poprvé, včetně fotografií, map a reprodukcí.


Sborník byl vydán vlastním nákladem autorů a údajně je neprodejný. Kniha byla distribuována do školních, vědeckých a veřejných knihoven za symbolickou cenu padesáti rublů (asi 30 Kč), která nepokrývá ani tamní náklady za poštovné.


Obsah knihy a výčet autorů jednotlivých příspěvků (volný překlad):


Předmluva


Část 1. Sibiřské historickokulturní fórum na téma: Státní správa Sibiře.Denis Gergilev: Administrativní a územní dělba Sibiře (začátek XX. století a začátek XXI. století). Historické paralely.
Denis Gergilev, Edvard Kolesnik, Michail Tarasov: Státní symboly Ruska a Sovětského svazu jako odraz vládní ideologie.
Alexandr Grjaznuchin: Volební systém jako nástroj a mechanismy politické kontroly ve východní Sibiři (20-léta XX. století).
Victoria Danilejko: Historie národní politiky na Sibiři v prvních letech sovětské vlády.
Gregory Jemcov: Specifika zastupitelské vlády v Sibiři během občanské války.
Artjom Zadorin: Migrační politika v 90 letech XX. století, na území Krasnojarska. Problémy a zvláštnosti.
Julia Kostjučenko: Zastupitelské orgány na Sibiři. K podstatě věci.
Alexandra Kuzmaenko: Sibiřská administrativa během první světové války. Zkušenosti z vývoje migrační politiky.
Sof'ja Lonina: Formování volebního systému místní správy v druhé polovině XIX. století a začátku XX. století ve východní Sibiři.
Galina Luščaeva, Jelena Leuškina: Vývoj zákonodarné správy Sibiře v Krasnojarském kraji v průběhu XX. a XXI. století.
Tat'jana Mirošnikova, Olesja Polchanoza: Poslanci státních rad v Jenisejské gubernii (1906-1917).
Pavel Novikov: Státní správa a irkutské kozáctvo v letech 1917-1920.
Roman Rybakov: Zastoupení komsomolců v státních a odborných úřadech na Sibiři začátkem 20-tých let XX. století.
Vasilj Cvetkov: Snahy o vytvoření vládních struktur a svolání Zemského sněmu v bílém Sibiři koncem roku 1919.
Michail Šklovskij: Zastupitelské funkce a činnost zemských úřadů na Sibiři (1917-1919).


Část 2. Sibiřský historický almanach


V boji za vlast

Pavel Novikov: 3. sibiřský armádní sbor v první světové válce
Anatoly Borodin: 20. sibiřský střelecký pluk v bitvě u statku "Mogely"
Vladimir Paršukov: Na Petrohrad!
Aleksej Jeliseenko: Krasnojarský převrat. Svržení bolševiků v červnu 1918
Michail Sitnikov: Materiály k historii 1. jenisejského kozáckého pluku
Anton Posadskij: Iževská brigáda v bojích v květnu 1919, očima bílých a rudých
Andrej Krasnoščjokov: Neznámí hrdinové
Rozkaz 1. sibiřskému centrálnímu armádnímu sboru, z knihy Michaila Sitnykoza
Michail Sitnikov: Činy 4. jenisejského pluku
Michail Sitnikov: 1. sibiřská střelecká divize v tobolské operaci
Andrej Marmyšev: Úpadek bílého Jenisejska (prosinec 1919 - leden 1920)


Cizinci na Sibiři
Alla Gergileva: K otázce poskytování politických práv a svobod zahraničním válečným zajatcům po říjnu 1917
Leonid Kapustin, Igor Ladygin: Slovanské bratrství - srbští dobrovolníci v bojích proti bolševikům na východě Ruska v letech 1918-1922
Michail Lukašov: Orlík - začátek a konec cesty
Michail Lukašov, Jiří Tintěra: Obrněný vlak číslo 2 "Úderník" - v bojích od Čeljabinska do Nižněudinska
Občanská válka v Rusku z pohledu interventů, z knihy Viktora Sumanasova


Sibiřská karta
Alexandr Timofeev: Válka s ohněm
Oleg Korol'kov: Pozoruhodnosti životního stylu sedláků přesídlených z Povolží do oblasti Jeniseje, začátek 20. let XX. století
Vladimír Paršukov: Věstník jenisejského kozáctva, články: o válce, Rusku a Kozácích
Vasilij Cvetkov: Kolčakovo předání Nejvyšší všeruské správy Denikinovi. Problémy mezioblastní kontinuity bělogvardějského hnutí
Vladimír Paršukov: Historie kozáckého svazu v Šanghaji (výběr z korespondence předsedy G. K. Bologova)


Životní příběhy
Alexandr Timofeev: Pavel Koz'mič Gudkob
Ivan Čerkasov: Vasilij Andreevič Karaulov (1854-1910) - cesta sibiřského liberála
Alexandr Timofeev: Jakov Fjodorovič Timofeev
Ivan Čerkasov, Oleg Kozlov: Alexandr Ivanovič Brilliantov (1869 - po 1924) - z vesnického kněze až k členství v Radě lidových komisařů (Sovnarkom)
Andrej Marmyšev: Štábní kapitán Jevgenij Augustus - badatel v Urianchaji (nyní Tuvinská republika)
Boris Andjusev: Hrdinství, či oběť - tragédie "malého člověka" v mezi mlýnskými koly občanské války
Vladimír Šuldjakov: Smrt generála V. I. Volkova a osudy osob z jeho blízkosti
Nikita Kuzněcov: Kaptán 2. stupně B. M. Jelačič - námořník, radiorazvědčík, altajský partyzán
Andrej Marmyšev: Ataman Jenisjejského kozáckého vojska Viktor Popov


Jmenný seznam


O autorech


Zjištěné chyby v 1. dílu: Sibiřského historického almanach

________________________________________________


Предисловие


Часть 1. Сибирский историкокультурный форум "Представительная власть в Сибири".Денис Гергилев: Вопросы административно-территориального деления Сибири (начало XX и начало XXI веков). Исторические параллели.
Денис Гергилев, Эдуард Колесник, Михаил Тарасов: Государственная символика России и СССР как отражение господствующей идеологии.
Александр Грязнухи: Выборная система как инструмент формирования механизмов политического контроля в Восточной Сибири (20-е гг. XX в.).
Виктория Данилейко: К истории национальной политики в Сибири в первые годы советской власти.
Григорий Емцов: Особенности организации представительной власти в Сибири в годы Гражданской войны.
Артем Задорин: Миграционная политика в Красноярском крае в 90-е гг. XX в.; проблемы и особенности.
Юлия Костюченко: Представительная власть в Сибирм: к философии вопроса.
Александра Кузмаенко: Сибирская администрация в годы Первой мировой войны: опыт разработки миграционной политики.
Софья Лонина: Формирование избирательной системы органов городского самоуправления во второй половине XIX - начале XX века на территории Восточной Сибири.
Галина Лущаева, Елена Леушкина: Эволюция законодательной (представительной) власти в Сибири и Красноярском крае в ХХ-ХХI вв.
Татьяна Мирошникова, Олеся Полханоза: Депутаты Государственных дум от Енисейской губернии (1906-1917).
Павел Новиков: Государственная власть и иркутское казачество в 1917-1920 гг.
Роман Рыбаков: Представительство комсомольцев в государственных и профессиональных учреждениях Сибири в начале 20-х тт. XX в.
Василий Цветков: Проекты создания представительных структур и созыва Земского собора в белой Сибири в конце 1919 г.
Михаил Шкловский: Представительные функции а деятельности земских учреждений в Сибири (1917-1919 гг.).


Часть 2. Сибирский исторический альманах


В боях за Отечество

Павел Новиков: 3-й Сибирский армейский корпус в Первой мировой войне
Анатолий Бородин: 20-й Сибирский стрелковый полк в бою у фольварка Могелы
Владимир Паршуков: На Петроград!
Алексей Елисеенко: Красноярский переворот. Свержение большевизма в июне 1918 года
Михаил Ситников: Материалы к истории 1-го Енисейского казачьего полка
Антон Посадский: Ижевская бригада в бою э мая 1919 г. глазами белых и красных
Андрей Краснощёкое: Неизвестные герои
Приказ по 1-му Средне-Сибирскому армейскому корпусу, Публикация Михаила Ситныкоза
Михаил Ситников: Чины 4-го Енисейского полка
Михаил Ситников: 1-я Сибирская стрелковая дивизия в Тобольской операции
Андрей Мармышев: Падение белого Енисейска (декабрь 1919 - январь 1920 гг.)


Иностранцы в Сибири
Алла Гергилева: К вопросу о предоставлении иностранным военнопленным политических прав и свобод после Октября 1917 г.
Леонид Капустин, Игорь Ладыгин: Славянское братство: сербские добровольцы в антибольшевистской борьбе на Востоке России в 1918-1922 гг.
Михаил Лукашов: Орлик - начало и конец путч
Михаил Лукашов, Юрий Тинтера: Бронепоезд № 2 "Ударник" (Úderník) - с боями от Челябинска до Нижнеудинска
Гражданская война в России глазами интервента. Публикацию подготовил Виктор Суманасов


Сибирская карта
Александр Тимофеев: Борьба с огнем
Олег Корольков: Специфика формирования хозяйственного уклада переселенцев из Поволжья в Приенисейском крае в 20-е гг. XX века
Владимир Паршуков: "Бестник Енисейского Казачества" о войне, России и казаках
Василий Цветков: "Передача Верховной Всероссийской власти" от Колчака Деникину. Проблемы межрегиональной преемственности Белого движения
Владимир Паршуков: К истории Казачьего союза в Шанхае (некоторая переписка его председателя Г. К. Бологова)


Люди и судьбы
Александр Тимофеев: Павел Козьмич Гудков
Иван Черкасов: Василий Андреевич Караулов (1854-1910): путь сибирского либерала
Александр Тимофеев: Яков Федорович Тимофеев
Иван Черкасов, Олег Козлов: Александр Иванович Бриллиантов (1869 - после 1924): от сельского священника до члена Совнаркома
Андрей Мармышев: Штабс-капитан Евгений Августус - исследователь Урянхая
Борис Андюсев: Герой, иди жертва: трагедия "маленького человека" в жерновах Гражданской войны
Владимир Шулдяков: Гибель генерала В- И. Волкова и судьбы лиц из его ближайшего окружения
Никита Кузнецов: Капитан 2-го ранга Б. М. Елачич - моряк, радиоразведчик, алтайский партизан
Андрей Мармышев: Атаман Енисейского казачьего войска Виктор Попов


Именной указатель


Об авторах


Неточности и опечатки, замеченные в 1-м томе "Сибирского исторического альманаха"

URL : https://www.valka.cz/Sibirsky-historicky-almanach-dil-2-t139879#454833Verze : 0
MOD
Vážení,
rád bych se pochlubil informací, že ve veřejných knihovnách České republiky jsou dostupné nejméně dva exempláře této knihy:


1/
Slovanská knihovna
areál Klementina, Mariánské náměstí 3, Praha 1
- v katalogu označena jako: Sibirskij istoričeskij al'manach. Tom 2, Sibir’ na perelome epoch. Načalo XX veka
- signatura: Rb 005049


2/
Knihovna Vojenského historického ústavu
U památníku 2, Praha 3
- signatura: D 5209/2
URL : https://www.valka.cz/Sibirsky-historicky-almanach-dil-2-t139879#461274Verze : 2
MOD