Main Menu
User Menu

SVK - DPK (dělostřelecký průzkumný komplet)

DPK


Zloženie a určenie Delostreleckého prieskumného kompletu DPK:
DPK prednostne využíva pasívne metódy multispektrálneho prieskumu, umožňujúce činnosť posádky cez deň aj v noci, s cieľom zabezpečiť dostatočnú odolnosť pred odhalením systému protivníkom.
Prostriedkom umožňujúcim za dobrej viditeľnosti odhalenie a identifikáciu cieľov na veľké vzdialenosti je stereoskopický ďalekohľad zabudovaný vo veži vozidla.


Optimálnou mierou automatizácie činnosti obsluhy je znížený vplyv ľudského činiteľa na chyby spôsobené obsluhou pri súčasnom skrátení doby potrebnej na výpočet súradníc cieľov i výbuchov a na prípravu odosielaných správ.


Navigačná autonómnosť kompletu je zabezpečená inerciálnym navigačným systémom spolupracujúcim so systémom trigonometrického určovania polohy, doplneným prijímačom GPS a astroorientáciou.
Vozidlo je ďalej vybavené prostriedkami pre vykonávanie zvukomerného prieskumu, schopnými pracovať a spracovať údaje autonómne.
Prístroje DPK umožňujú detekovať a indikovať ožiarenie vozidla laserom a upozorniť tak obsluhu na ožiarenie vozidla.
Vnútorná komunikácia medzi členmi posádky je uskutočňovaná pomocou vnútorného hovorového zariadenia BCC 600.
Obsluha má možnosť interaktívneho spôsobu komunikácie s riadiacim systémom (palubným počítačom).


Delostrelecký prieskumný komplet je zabudovaný do upraveného vozidla DP-90 a pre splnenie úloh dlhodobého prieskumu je vybavený poľnou kuchyňou PK5, priestorom pre uloženie stravy pre celú posádku na 7 dní, nádržami a vakom na vodu v celkovom objeme 180 l, stanom pre 2 osoby a lôžkovou úpravou dvoch sedačiek na oboch stranách korby vozidla.


Delostrelecký prieskumný komplet je moderný prieskumný systém určený na:
nepretržitý prieskum v oblasti sektora záujmu,
automatizované zisťovanie polohy cieľov,
automatizované zisťovanie polohy orientačných bodov,
automatizované zisťovanie vlastnej polohy vozidla,
automatizované zameriavanie (zisťovanie) súradníc výbuchov
automatizovanú tvorbu prieskumných správ a ich následné vysielanie po rádiovom kanáli do systému riade nia paľby DELSYS.
odoslanie týchto údajov v reálnom čase poloautomaticky prenosom dát do systému riadenia paľby a bojového velenia DELSYS
opravovanie delostreleckej paľby na vyzvanie DELSYSu k spolupráci pre zastrieľanie cieľov


Tieto činnosti môže vykonávať z vlastného územia alebo z územia obsadeného protivníkom.2. Takticko - technické vlastnosti :


* Odhalenie cieľov cez deň na vzdialenosť............. do 10 km
* Identifikácia cieľov cez deň.................................do 5 km
* Zameranie a výpočet súradníc cieľov..................do 10 km
* Odhalenie cieľov v noci......................................do 5 km
* Zameranie a výpočet súradníc cieľov..................do 10 km
* Chyba merania diaľky........................................+/- 5m
* Chyba určenia súradníc cieľov...........................+/- 25 m (1 sigma)
* Automatická kompenzácia náklonu vozidla
* Maximálny počet výbuchov pri elektronickom
zameriavaní súradníc výbuchov........................10
* Počet snímačov SDIO...................................... 4
* Dosah pri elektronickom zameriavaní súradníc výbuchov deň / noc 7 / 10 km
* Automatizovaný prenos informácií v pásme VKV......do 30 km
* Spojenie v pásme KV............................................do 300 km
* Počet členov obsluhy.............................................5
* Výzbroj...........................................................guľomet PKT 7,62 mm


*celková hmotnosť vozidla....................................13 325 kg
* Dĺžka vozidla.....................................................6 735 mm
* Šírka vozidla.....................................................2 940 mm
* Maximálna výška bez antén................................2 481 mm
* Akčný rádius.....................................................cca 300 km


DPK sa skladá z nasledujúcich základných komponentov:
* podvozok DP-90, tzn. delostrelecká pozorovateľňa, ktorá však nemá zastavanú žiadnu prieskumnú výstroj a doposiaľ slúžila len ako prepravné vozidlo pre delostrelecké prieskumné jednotky.
* výzbroj :
- lafetovaný guľomet PKT ráže 7,62mm (opticky je skrytý pod zameriavaciou plošinou )
- osobné zbrane obsluhy
- 2 ks pancierovka RPG-75
* prieskumné pozorovacie prístroje:
- zameriavacia plošina
* termovízna kamera
* CCD kamera so širokým zorným poľom - prehľadová
* CCD kamera s úzkym zorným poľom - zameriavacia
* laserový diaľkomer SIMRAD (používa sa iba na meranie diaľky, nie pre
pozorovanie)
- stereoskopický ďalekohľad SSD - zabudovaný v samostatnej otočnej
vežičke vpravo od veliteľa
- zameriavací prístroj veliteľa (pôvodný pozorovací prístroj DT-90)
- výnosný systém zameriavania cieľov VSZC
* riadiaci počítač
* zvukomerný podsystém (3 mikrofóny, analógovo - digitálny prevodník, súprava spojovacích liniek a samostatný počítač, ktorý je prepojený s riadiacím počítačom)
* navigačný systém je tvorený :
- inerciálnym navigačným zariadením
- družicovým navigačným zariadením GPS
- softvérovou podporou pre určenie vlastnej polohy - systém trigonometrického určenia polohy STUP
- sotvérová podpora a prístroje pre vykonanie astronomickej orientácie (vo vozidle i u VSZC)
- softvérová podpora - digitálne mapy pracujúce v oboch spomínaných počítačoch, tzn. v riadiacom i počítači zvukomerného podsystému
* systém detekcie a indikácie ožiarenia SDIO :
- 4 sondy po stranách veže
- displej na indikovanie smeru odkiaľ bolo vozidlo ožiarené laserovým diaľkomerom
- systém zvukovej výstrahy do vnútrohovorového zariadenia VHZ, že je vozidlo ožiarené
* výnosný systém zameriavania cieľov VSZC pozostáva z :
- laserový diaľkomer SIMRAD
- termovízna kamera 2. generácie SOPHIE (pracujúca na vlnovej
dĺžke 8 -12 mikrometrov)
- počítač
- gyroskop Mk 2
- rádiostanica RF13 s modemom
- goniometer
- trojnožka
- dva prepravné obaly s krosnami
* zdroje
- naftová elektrocentrála EC
- nádstavbové AKB
- podvozkové AKB
- zdroje pre VSZC a pre jeho VKV rádiostanicu a termokameru
* komunikačné prostriedky
- VKV rádiostanica RF1325 vo vozidle
- VKV rádiostanica RF13 u VSZC
- KV rádiostanica RACAL
- vnútrohovorové zariadenie VHZ
- rádiový prijímač na odpočúvanie správ vzdušného prieskumuPre možnosť zabezpečenia alternatívneho prieskumu mimo vozidla DPK bol vyvinutý výnosný systém zameriavania cieľov (VSZC). Jeho hlavnou oblasťou pôsobnosti sú kóty nedosiahnuteľné pre prieskumné vozidlo, vysunuté pozorovateľne a jednoduché systémy riadenia paľby delostrelectva. Systém je konštruovaný modulárne a umožňuje výber optimálnej zostavy podľa plnenej úlohy


Je uložený v prenosných obaloch a vozený vo vozidle DPK.
Je určený na:
· zisťovanie cieľov vo dne i v noci,
· automatický výpočet ich mapových súradníc,
· automatizované určenie vlastnej polohy štandardnými metódami s doplnkovým určením vlastného smerníka gyrokompasom alebo astroorientáciou,
· automatizovanú prípravu správ a ich vysielanie v digitálnej rádiovej sieti.


Rádiové spojenie môže byť realizované medzi vozidlom DPK, výnosným systémom zameriavania cieľov a systémom DELSYS.
Spojenie je technicky zabezpečené VKV rádiovou stanicou v režime ovládania všetkých funkcií riadiacim počítačom. V DPK plní úlohu tohto počítača počítač veliteľa vo veži.
Dvojbodový režim spojenia je základným režimom komunikačného systému. Ten umožňuje aj činnosť v rádiovej sieti tvorenej vozidlom DPK, systémom DELSYS a výnosným systémom zameriavania cieľov. Výnosný systém resp. jeho komunikačný počítač s VKV rádiovou stanicou môže pracovať alternatívne v režime koncovej stanice alebo retranslačného bodu.
Spojenie s vybranou jednotkou raketového vojska je realizované KV rádiovou stanicou, ktorá okrem uvedenej úlohy plní aj úlohu náhradného spojovacieho prostriedku pre zabezpečenie spojenia na väčšie vzdialenosti.
Výmena správ v rádiovej sieti VKV sa uskutočňuje úplne automaticky. Obsluha sa podieľa len na tvorbe niektorých druhov správ. Po vytvorení správy obsluha rozhodne o momente jej vyslania. Ďalší postup potvrdzovania, retranslácie, prípadne opakovania správy prebieha už úplne automaticky a obsluha je iba informovaná o stave prebiehajúcej komunikácie.


Základné takticko-technické údaje VSZC
· Napájanie : 2 ks akumulátorov 12 V / 8 Ah.
· Rozsah nastavenia pozorovacej výšky : min. 1000 mm max. 1700 mm
· Rozsah pozorovania v námerovej rovine : ± 30 ° (± 500 dc)
· Rozsah pozorovania v odmerovej rovine : n x 360° (6000 dc)
· Presnosť odčítania odmeru:
Na zobrazovači ± 0,2 dc
Na mechanickej stupnici ± 1 dc
· Presnosť odčítania námeru :
Na zobrazovači ± 0,2 dc
Na mechanickej stupnici ± 5 dc
· Meranie diaľky : do 20 000 m
· Vlnová dĺžka diaľkomera : 1,54 m
· Rozlíšenie v diaľke : 5 m
· Orientácia:
Zameraním DPK, astroorientácia, gyrokompasom, topografickými metódami
· Pohotovostný mód činnosti výnosného systému so zníženou spotrebou
· Prenos dátových a textových správ v rádiovej sieti v pásme VKV
· Pozorovanie pri zníženej viditeľnosti a v noci termovíznou kamerou SOPHIE-R
· Obsluha systému prostredníctvom klávesnice a zobrazovača počítača
· Rozsah pracovných teplôt : ( - 25 … + 50 ) °C
SVK - DPK (dělostřelecký průzkumný komplet) - DPK

DPK
SVK - DPK (dělostřelecký průzkumný komplet) - Výnosný systém zameriavania cieľov

Výnosný systém zameriavania cieľov
URL : https://www.valka.cz/SVK-DPK-delostrelecky-pruzkumny-komplet-t26632#95494Verze : 0
MOD
...
SVK - DPK (dělostřelecký průzkumný komplet) - (Army Recognition)

(Army Recognition)
URL : https://www.valka.cz/SVK-DPK-delostrelecky-pruzkumny-komplet-t26632#131456Verze : 0
MOD
...
SVK - DPK (dělostřelecký průzkumný komplet) - vtu

vtu
URL : https://www.valka.cz/SVK-DPK-delostrelecky-pruzkumny-komplet-t26632#159149Verze : 0
...
SVK - DPK (dělostřelecký průzkumný komplet) - pohlad dnu... (vtu)

pohlad dnu... (vtu)
SVK - DPK (dělostřelecký průzkumný komplet) - detail...(vtu)

detail...(vtu)
URL : https://www.valka.cz/SVK-DPK-delostrelecky-pruzkumny-komplet-t26632#159151Verze : 0