Main Menu
User Menu

> Ruské skratky v azbuke

БЖРК боевой железнодорожный ракетный комплекс bojový železničný raketový komplex (s medzikontinentálnou balistickou raketou)
БИУС боевая информационно-управляющая система palubný informačný a riadiaci systém (pre ponorky)
БРДД баллистическая ракета дальнего действия „balistická rakety ďalekeho pôsobenia“ (cca 500-600km)
БРЛС бортовая радиолокационная станция palubná rádiolokačná stanica (palubný rádiolokátor)
БРСД баллистическая ракета средней дальности balistická raketa stredného dosahu
БРЭО palubné rádioelektronické vybavenie
БЦВМ бортовая цифровая вычислительная машина palubný počítač
ГАК гидроакустический комплекс hydroakustický komplex
ГАС гидроакустическая станция hydroakustická stanica
ГЧ головная часть „hlavová časť“ bojová časť rakety
ДИСС Доплеровские измерители скорости и угла сноса doplerovský merač rýchlosti a uhlu znosu
ДОС долговременная орбитальная станция dlhodobá orbitálna stanica
ДУ двигательная установка motorová jednotka, pohonná jednotka (zostava raketových motorov)
ЖРД жидкостный ракетный двигатель raketový motor na tekuté palivo
ЗНС заправочно-нейтрализационная станция plniaca a neutralizačná stanica
ЗПРК зенитной пушечно-ракетной комплекс protilietadlový kanono-raketový komplex
ЗПС станция звукоподводной связи (pre ponorky)
ЗРК зенитной ракетной комплекс protilietadlový raketový komplex
ЗУР зенитная управляемая ракета protilietadlový riadená raketa (PLR)
ИСЗ umelá družica Zeme
КА космический аппарат „kozmický aparát“ družica
КА ДЗЗ КА дистанционного зондирования Земли družica diaľkového prieskumu Zeme
КГЧ космическая головная часть kozmická hlavová časť
КК (пилотируемый) космический корабль (pilotovaná) kozmická loď
КСАУО комплекс средств автоматизации управления огнем komplex prostriedkov automatizácie riadenia paľby (KPARP) automatizovaný systém riadenia paľby
ЛОК лунный орбитальный корабль mesačná orbitálna loď
МБР medzikontinentálna balistická raketa
МИК монтажно-испытательный корпус montážna a skúšobná zakladňa
МКРЦ (космический) морской комплекс разведки и целеуказания komplex námorného prieskumu a označenia (zamerania) cieľov
МРП Маркерный радиоприемник prímač pozemných rádiových návestidiel
МТКК многоразовый транспортный космический корабль mnohonásobne (použiteľná) transportná kozmická loď (Buran)
МТКК многоразовый транспортный ракетно-космический комплекс mnohonásobne (použiteľný) transportný raketo-kozmický komplex (Energia + Buran)
НК надводный кораблей hladinové plavidlo
ОГС станция обнаружения гидроакустических сигналов stanica vyhľadávania hydroakustických signálov (pre ponorky)
ОПС орбитальная пилотируемая станция orbitálna pilotovaná stanica
ОТРК оперативно-тактической ракетной комплекса operatívne-taktický raketový komplex
ПИМ предохранительно-исполнительный механизм poistný a výkonný mechanizmus (PIM – poistný a iniciačný mechanizmus = „zapalovač“ bojovej časti riadených striel
ПРГС пассивная радиолокационная головка самонаведения pasívna rádiolokačná hlavička samonavedenia
ПТРК противотанковый ракетный комплекс protitankový raketový komplex
ПТУР противотанковая управляемая ракета protitanková riadená raketa (PTRS)
ПУ пусковая установка vypúšťacie zariadenie
ПУАЗО прибор управления артиллерийским зенитным огнем prístroj riadenia delostreleckej protilietadlovej paľby = ústredný zameriavač
РБ разгонный блок urýchľovací blok, urýchľovací stupeň
РГЧ разделяющаяся ГЧ „rozdelujúca sa hlavová časť“, viacnásobná bojová časť, jednotlivé moduly sú označované ako bojové bloky
РГЧ ИН разделяющаяся ГЧ индивидуального наведения „rozdelujúca sa hlavová časť s individuálnym navedením“,viacnásobná bojová časť s individuálnym navedením bojových blokov
РДТТ ракетный двигатель на твердом топливе raketový motor na tuhé palivo
РЛК радиолокационный комплекс rádioločný komplex
РН ракета-носитель raketa – nosič,nosná raketa, kozmická raketa
РСБН rádiový systém blízkej navigácie
РСДН Радиосистемы дальней навигации rádiový systém ďalekej navigácie
РСЗО Реактивная система залпового огня raketový/reaktívny systém slavovej paľby - raketomet
РТР (станция) радиотехнической разведки (stanica) rádiotechnického prieskumu
РЭБ rádiolelektronický boj
САУ самоходная артиллерийская установка „samohybné delostrelecké postavenie“, samohybné delo
СЗБ сборочно-защитный блок (головной обтекатель с проставкой) aerodynamický a tepelný štít
СК стартовый комплекс, наземный СК, шахтный СК, групповой шахтный СК štartovací komplex (súbor prostriedkov a zariadení pre zabezpečenie štartu rakety na mieste štartu)
pozemný (povrchový), šachtový, šachtový skupoinový
СОРС станция обнаружения радиолокационных сигналов stanica vyhľadávania rádiolokačných signálov
СОТР система обеспечения теплового режима systém zabezpečenia tepelného režimu
СПО станция предупреждения об облучении stanica výstrahy pred ožiarením
СПУ самоходная пусковая установка samohybné vypúšťacie zariadenie
СУО система управления огнем systém riadenia paľby
ТЗМ транспортно-заряжающая машина transportné a nabíjacie vozidlo
ТК технический комплекс technický komplex
ТПК транспортно-пусковой контейнер transportný a štartovací kontajner
ТТРД твердотопливный ракетный двигатель raketový motor na tuhé palivo
ТУА транспортно-установочный агрегат zariadenie pre transport a umiestnenie (vztýčenie) rakety (obvykle kozmickej)
УКП унифицированный командный пункт unifikované veliteľské stanovište
ШПС шумопеленгаторная станция stanica zamerania šumov/zvukov (pre hladinové plavidlá)
ШПУ шахтная пусковая установка (стартовый комплекс) šachtové vypúšťacie zariadenie
ЯРД ядерный ракетный двигатель atomový raketový motor
ГАУ Главное артиллерийское управление Hlavná delostrelecká správa
ГРАУ Главное ракетно-артиллерийское управление Hlavná raketová a delostrelecká správa
ГУАС Главное управление авиационного снабжения Hlavná správa leteckého zásobovania
ГУКОС Главное управление космических систем Hlavná správa kozmických systémov


URL : https://www.valka.cz/Ruske-skratky-v-azbuke-t50561#194130Verze : 0
БТВК бортовой телевизионный комплекс palubný televízny komplex
РМС радиационно-магнитометрическая система radiačno-magnetometrický systém
АППК автоматический приемопередатчик команд automatický prímač-vysielač povelov
БАТИ бортовая аппаратура телеизмерений palubná telemetrická aparatúra
БКИС бортовая командно-измерительная система palubný povelový a merací systém
БРРК бортовой ретрансляционный радиотехнический комплекс palubný retranslačný rádiotechnický komplex
ПРП подвижный разведывательный пункт pohyblivé (predsunuté) prieskumné stanovište
СОК система ориентации корпуса systémy orientácie telesa
РПН раннее предупреждение о ракетном нападении včasné varovanie pred raketovým útokom/napadnutím
СПРН система предупреждения о ракетном нападении systém vyrovania o raketovom útoku/napadnutí
СККП Системa контроля космического пространства systém kontroly kozmického priestoru
НАКУ наземный автоматизированный комплекс управления pozemný automatizovaný riadiaci komplex
URL : https://www.valka.cz/Ruske-skratky-v-azbuke-t50561#194282Verze : 0