Main Menu
User Menu

Rádiové siete

Druhy sietí. Obojsmerná komunikácia môže mať rôznu štruktúru podľa počtu účastníkov a ich vzájomného vzťahu. Najjednoduchší je rádiový smer. Častejšie sa však vyskytujú siete s väčším počtom účastníkov, s rôznym plošným rozložením a rôznym využitím frekvencií.


Najjednoduchším usporiadaním je rádiový smer. Rádiový smer predstavuje komunikačnú trasu medzi dvoma účastníkmi, takže ešte nemôžeme hovoriť o sieti. Tento spôsob sa využíva v súčasnosti hlavne v military praxi a pri spojeniach využívajúcich PMR stanice napríklad v rámci rodiny, zememeračských prác a podobne. Môžu sa využívať všetky druhy prevádzok. V military praxi je to najčastejšie ovládaný duplex, v ostatných simplex.


Hviezdica je plnohodnotná sieť s minimálne troma účastníkmi z ktorých je jeden nadriadený – riadiaca stanica. Ide o jednu z najrozšírenejších verzií siete. Riadiaca stanica organizuje a sprostredkováva odovzdávanie správ medzi jednotlivými účastníkmi. Použiteľné sú všetky druhy prevádzky, pri duplexe, ovládanom duplexe a dusimplexe je vyžadovaná veľmi vysoká miera disciplíny podriadených staníc aby sa vzájomne nerušili. Najčastejšia sieť používaná v military, záchranných, hasičských a ostatných profesionálnych službách.


Mrežová sieť umožňuje spojenie všetkých staníc v sieti navzájom. Veľmi často nemá žiadnu riadiacu stanicu. Používa sa tu simplexná prevádzka. Aby sa stanice vzájomne nerušili, je nutná disciplína a ohľaduplnosť. Najčastejšie sa tento typ siete využíva v rádioamatérskej, CB službe a pri prevádzke na spoločných frekvenciách.


Stuhová sieť umožňuje prevádzku na území pozdĺž dopravných trás. Technickými opatreniami (smerové antény) je zabezpečované aby ťažisko komunikácie bolo smerované pozdĺž trasy. Obsahuje obvykle niekoľko riadiacich (základňových) staníc, medzi ktorými sa mobilné stanice prepínajú manuálne alebo automaticky podľa sily pilotného signálu vysielaného riadiacou stanicou. Použiteľné sú všetky druhy prevádzok. V military praxi je iba zriedka používaná.


Plošná sieť je sieť umožňujúca prevádzku na veľkom území, prevažne súvislom. Používa viacero základňových staníc, ktoré sú usporiadané v mrežovej sieti voči sebe, ale voči ostatným staniciam v prevádzkovej oblasti majú charakter riadiacej stanice. Základňovými stanicami môžu byť v tomto prípade aj prevádzače. Používajú sa všetky druhy prevádzok, pri použití prevádzačov duplexné prevádzky. Príkladom sú siete veľkých podnikov pôsobiacich na celom území štátu ako napr. energetici, plynári, policajné siete.


Trunkové siete využívajú na základňovej stanici viacero kanálov, medzi ktorými sa podriadené stanice prepínajú automaticky, podľa toho, ktorý je práve voľný. Ide vlastne o plošnú sieť s využitím viacerých frekvencií. Využívajú sa duplexné, najčastejšie digitálne prevádzky spolu so selektívnymi voľbami. Typickým príkladom sú siete mobilných operátorov. V súčasnosti s týmito sieťami disponuje aj armáda.


Zdroj: Bezdrôtová komunikácia (som autorom)
URL : https://www.valka.cz/Radiove-siete-t85825#317400Verze : 0
MOD