Main Menu
User Menu

Příbram, Muzeum III. odboje

The museum of „Third Resistance“

     
Název:
Name:
Muzeum třetího odboje
Originální název:
Original Name:
Muzeum třetího odboje
Druh:
Type:
-
Ceny vstupného:
Entrance Fee:
-
Obec:
Municipality:
Příbram
Odkaz na stránky muzea:
Museum Website:
https://www.pribram-city.cz/index.php?vid=322
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°41'23.762"N 14°00'37.852"E
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
Hornické muzeum Příbram
Památník vojna
Svatá Hora
Zámek Dobříš
Zámek Hluboš
Datum revize údajů:
Date of the Last Revision:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pribram-Muzeum-III-odboje-t60124#397553Verze : 0
Muzeum III. odboje


Muzeum III. odboje Konfederace politických vězňů ČR
Zámeček - Ernestinum
adresa: Tyršova 106, Příbram I
tel.: 318 628 606


Otevřeno: úterý až neděle 10,00 - 16,00

Muzeum dokumentuje průběh protikomunistického odboje a jeho důsledky v období 1948-1989.


Proč pojmenování „Třetí odboj“?
Po prvním odboji proti rakousko-uherské monarchii v letech 1914 – 1918 a druhém odboji proti nacistické okupaci v letech 1939 – 1945 došlo po únoru 1948 ke třetímu odbojovému hnutí proti uchvácení moci komunistickou stranou. Od té doby bylo do roku 1989 za tuto činnost odsouzeno k vysokým trestům na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a více než 8 000 mužů a žen zemřelo ve věznicích a koncentračních táborech na následky věznění. Dalších 80 000 mužů a žen bylo bez soudů dle zákona 247/48 uvězněno v táborech nucených prací a muži ještě sloužili u PTP.


Expozice „Političtí vězni v uranových dolech 1948-1968“ dokládá na více než 400 dokumentech zločiny komunistického režimu. Jsou tu vystaveny i letecké snímky koncentračních táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku z let 1952 – 1953. Na fotozvětšenině je vyobrazen i lágr Vykmanov u Jáchymova, kde v letech 1954-56 bylo vězněno 81 kněží.


V Muzeu třetího odboje jsou přístupny další dvě expozice, a to „Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948 – 1968“ a „Z Čech do sibiřských gulagů“ o věznění ruských emigrantů československé státní příslušnosti v SSSR v letech 1944 –1960.


Muzeum má detašovanou expozici „Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku v letech 1949 – 1961“ umístěnou v Královské mincovně v Jáchymově.


Expozici Muzea třetího odboje naleznete též v Klášteře Teplá u Mariánských Lázní – s tématikou zaměřenou na perzekuci církví, kněží, řeholníků a řeholnic. Ve všech těchto stálých výstavách jsou veřejnosti zpřístupněny další četné originální doklady o tomto tragickém období našich dějin.


Historické události čtyřiceti let komunistické diktatury nesmějí být zatajovány, popřeny či zamlčeny! Nepoučit se z nich by se v budoucnu mohlo nevyplatit.


Expozice muzea jsou otevřeny denně kromě pondělí od 10,00 do 16,00 hodin.
URL : https://www.valka.cz/Pribram-Muzeum-III-odboje-t60124#216852Verze : 0
The museum of „Third Resistance“


The museum of „Third Resistance“ of Confederation of political prisoners of the Czech Republic
Manor house - Ernestinum
Address: Tyršova 106, Příbram I
Phone: +420 318 628 606


Opening hours: 10,00 – 16,00 except of MondaysThe museum is to document the history of anti-communist resistance and its effects during 1948-1989 period.


What is the reason we use „Third Resistance“ name?
After the „First Resistance“ against Austro-Hungarian Monarchy during 1914-1918 period and after the „Second Resistance“ against Nazi occupation during 1939-1945 period there was a „Third Resistance“ movement against the usurpation of power by Communist Party in February 1948.
For participation on such activities 250 000 persons were sentenced to long imprisonment, 241 political prisoners were put to death and till 1989 more than 8 000 men and women died in prisons and concentration camps owing to suffering and torture during their imprisonment.
80 000 more men and women were kept in forced labour camps without any trial or sentence on the basis of Law 247/48 and men were forced to serve with PTP forced labour units under military organisation and command.


The exhibition „Political prisoners in uranium mines 1948-1968“ provides more than 400 documents as the evidence on communist regime crimes. There are aerial photographs of concentration camps in the vicinity of Jáchymov, Slavkov and Příbram taken during 1952-1953. In this exhibition there is enlarged photo of Vykmanov camp where 81 priests were jailed during 1954-1956.


There are two more exhibitions in the museum – „Women in the Third Resistance and behind bars of prisons 1948-1968“ and „From Czech lands to Siberian gulag“ documenting the imprisonment of Russian immigrants of Czechoslovak citizenship in USSR during 1944-1960The museum has got detached exhibition „Concentration camps aatached to uranium mines in the vicinity of Jáchymov during 1949-1961 period“ located in the building of the Royal Mint in Jáchymov.


You can find more museum exhibitions in the Monastery Teplá u Mariánských Lázní. These exhibitions are documenting the persecution of churches, priests, friars and nuns. More original documents on such tearful period of our history have been made accessible to public being parts of all these permannent exhibitions.


Historic events of fourty years of communist dictatorship must not be suppressed, denied or concealed. Not to learn from it could cause a lot of pain in the future.

Museum exhibitions open daily 10,00 – 16,00 except of Mondays.


Larger groups of visitors should be announced in advance.
URL : https://www.valka.cz/Pribram-Muzeum-III-odboje-t60124#216853Verze : 0
Museum des III. Widerstandes


Museum des III. Widerstandes der Konföderation der politischen Häftlinge der Tschechischen Republik
Schlösschen - Ernestinum
Adresse: Tyršova 106, Příbram I
Telefonnummer: 318 628 606Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10.00 - 16.00


Das Museum dokumentiert die Geschichte des antikomunistischen Widerstandes und seine Folgerungen im Zeitraum 1948 – 1989.Warum die Benennung „Dritter Widerstand“?
Nach dem ersten Widerstand gegen Österrreich-Ungarn in den Jahren 1914 – 1918 und dem zweiten Widerstand gegen die nazistischen Okkupation in den Jahren 1939-1945 kam die dritte Widerstandsbewegung gegen Usurpation der Macht von der kommunistischen Partei im Februar 1948. Seitdem bis 1989 wurden 250 000 Personen für diese Aktivität zu hohen Strafen verurteilt. 241 politische Häftlinge wurden hingerichtet und mehr als 8 000 Männer und Frauen starben in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Weitere 80 000 Männer und Frauen wurden ohne Gerichtsprozesse nach dem Gesetz 247/48 in Arbeitslagern eingesperrt, die Männer dienten noch in PTP Einheiten unter der Militärorganisation und Militärführung.Die Ausstellung „Politische Häftlinge in Uranbauen 1948-1968“ zeigt auf mehr als 400 Dokumenten die Verbrechen des kommunistischen Regimes. Es sind da auch die Flugbilder von Konzetrnationslagern im Bezirk von Jáchymov, Slavkov und Příbram aus den Jahren 1952-1953. Auf der Fotovergrößerung ist auch das Lager Vykmanov bei Jáchymov dargestellt, wo 81 Priester in den Jahren 1952-1953 in Haft gehalten wurden.


Im Museum des dritten Widerstandes sind weitere zwei Expositionen zugänglich: „Frauen im dritten Widerstand und hinter den Gatterwerken der Gefängnisse 1948-1968“ und „Aus Böhmen in sibirischer Gulag“ über die Gefangenhaltung der russischen Emigranten der tschechoslowakischen Nationalität in der UdSSR in den Jahren 1944-1960.


Museum hat eine Ausstellung „Konzentrationslager bei Uranbauen in der Region von Jachymov in den Jahren 1949-1961“, die sich in dem Königsmünzhaus in Jáchymov befindet.


Andere Exposition des Museums ist im Kloster Teplá bei Mariánské Lázně zu finden. Die Thematik befaßt sich diesmal mit der Persekution von Kirchen, Priestern, Ordensbrüdern und Ordensschwestern. In allen diesen ständigen Ausstellungen sind zahlreiche originelle Dokumente über diesen Zeitraum tschechischer Geschichte für die Allgemeinheit veröffentlicht.


Historische Ereignisse von 40 Jahren der kommunistischen Diktatur dürfen nich verheimlicht, geleugnet oder totgeschwiegen werden. Keine Belehrung aus ihnen könnte sich in der Zukunft nicht lohnen.


Museumsexpositionen sind täglich außer Montag von 10.00 bis 16.00 geöffnet.Die größeren Besuchergruppen bitten wir um eine Anmeldung im Vorraus.
URL : https://www.valka.cz/Pribram-Muzeum-III-odboje-t60124#219141Verze : 0