Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Vranov nad Topľou

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Vranov nad Topľou


Ďapalovce
Obyvatelia Ďapaloviec intenzívne pomáhali partizánskej jednotke Čapajev. Poskytovali im potraviny, povozy, ubytovanie, liečili ranených partizánov, ktorí sa zdržiavali v ďapalovskom chotári. Dňa 20. novembra 1944 nacisti pri útoku proti partizánom zapálili celú dedinu. Zostalo z nej iba päť čiastočne zhorených domov.


Giglovce
Miestni občania pomáhali partizánom z jednotky Čapajev. Dňa 20. novembra 1944, keď Nemci útočili proti partizánom, obyvateľov Gigloviec násilne evakuovali a obec vypálili. Zhoreli všetky domy aj s hospodárskymi budovami.


Girovce
Aj obyvatelia tejto obce sa aktívne zapojili do protifašistického odboja. Partizánom dodávali potraviny, poskytovali im šatstvo a povozy. V chotári dediny pôsobil partizánsky oddiel Požarskij, ktorý v auguste 1944 prišiel z Poľska. Za aktívnu pomoc partizánom Nemci popravili troch občanov. Girovce 19. novembra 1944 vypálili.


Hanušovce
V okolí Hanušoviec už od konca roka 1943 pôsobila partizánska jednotka Čapajev. Miestne obyvateľstvo pomáhalo partizánom potravinami, šatstvom, lekárskym ošetrením a dodávkami zbraní. Z miestnych obyvateľov k nim odišlo 23 osôb. Za pomoc partizánom 30. augusta 1944 Nemci obec čiastočne vypálili. Úplne zhorelo sedem domov a deväť hospodárskych stavísk. Za aktívnu protifašistickú činnosť nacisti uväznili šiestich občanov a ďalších desať odvliekli do koncentračného tábora Mauthausen.


Hermanovce
V máji 1944 vznikol v obci ilegálny revolučný národný výbor. Občania iniciatívne pomáhali partizánom. K partizánskej jednotke Čapajev odišlo sedem obyvateľov. Za pomoc partizánom 7. septembra 1944 nacisti obec vypálili. Úplne zhorelo 85 domov a 100 hospodárskych budov. Pri týchto represáliách Nemci zastrelili štyroch občanov.


Holčíkovce
Obyvatelia Holčíkoviec poskytovali partizánom potraviny, šatstvo a inú pomoc. Za túto podporu nacisti 20. novembra 1944 vyhnali všetkých obyvateľov a dedinu vypálili.


Košarovce
Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do protifašistického odboj a. V jej okolí pôsobila partizánska jednotka Čapajev. Občania zásobovali partizánov potravinami, šatstvom a liekmi, starali sa o ranených a získavali správy o pohybe nepriateľa. Z miestnych obyvateľov sa k partizánom pridali siedmi. Za aktívnu pomoc partizánom nemci 19. novembra 1944 dedinu vypálili. Úplne zničili 67 domov a 60 hospodárskych budov. Štyroch obyvateľov Košaroviec odvliekli do blízkych Lukáčoviec, kde ich zaživa upálili v senníku.


Matiaška
V polovici roka 1943 vznikla neďaleko obce partizánska jednotka Čapajev. Partizánom tejto jednotky, ale i ďalším, obyvateľstvo poskytovalo všestrannú pomoc. Desať občanov Matiašky sa stalo ich príslušníkmi. Za aktívnu pomoc partizánom a za účasť obyvateľov obce v partizánskych jednotkách Nemci 7. septembra 1944 Matiašku čiastočne vypálili. Úplne zhorelo 14 domov a 16 hospodárskych stavísk.


Nižná Sitnica
Obyvatelia obce sa aktívne zúčastnili protifašistického odboja. Pôsobila tu partizánska jednotka Čapajev a partizánsky zväzok Stalin, ktorým poskytovali všestrannú pomoc. Piati občania sa stali príslušníkmi partizánskej jednotky Čapajev. Za účasť v partizánskom hnutí a pomoc partizánom nacisti 21. novembra 1944 dedinu vypálili. Zhorelo 66 domov a 69 hospodárskych stavísk. Osem občanov zaživa upálili v horiacich domoch a ďalších osem popravili neďaleko obce.


Petrovce
Dňa 2. augusta 1944 sa v obci utvoril ilegálny revolučný národný výbor. Od marca do polovice septembra 1944 v okolí Petroviec pôsobila partizánska jednotka Čapajev. Miestne obyvateľstvo partizánom mnohostranne pomáhalo. Donášalo im potraviny, šatstvo, staralo sa o ranených, robilo im spojky a zúčastňovalo sa na bojových akciách s partizánmi. Šiesti občania sa stali príslušníkmi čapajevovcov. Za aktívnu pomoc partizánom a účasť obyvateľstva v partizánskych jednotkách Nemci 7. septembra 1944 Petrovce vypálili. Zhorelo 38 domov a hospodárskych stavísk. Dvoch občanov nacisti zastrelili, deviatich odvliekli.


Piskorovce
Obyvatelia pomáhali príslušníkom partizánskej jednotky Čapajev. Dodávali im potraviny, poskytovali ubytovanie, povozy, šatstvo a robili spojky. Za túto činnosť Nemci počas útoku proti čapajevovcom 20. novembra 1944 obyvateľov z obce násilne vyhnali a obec úplne vypálili.


Prituľany
Občania pomáhali partizánom šatstvom, poskytovaním povozov a ubytovania. V Prituľanoch pôsobila partizánska jednotka Čapajev a oddiel Majorov. Dňa 24. novembra 1944 nacisti obec vypálili. Zhoreli všetky domy aj s hospodárskymi budovami.


Rafajovce
Obyvatelia obce aktívne pomáhali, najmä v druhej polovici roka 1944, partizánskej jednotke Čapajev. Počas útoku proti partizánom Nemci 20. novembra 1944 všetkých obyvateľov násilne evakuovali a dedinu zapálili. Zhoreli všetky domy a hospodárske staviská.


Rohožník
Aj občania Rohožníka poskytovali partizánom z jednotky Čapajev všestrannú pomoc. Obec bola vypálená 24. novembra 1944. Nemci podpálili všetky domy a staviská.


Ruská Poruba
Obyvatelia Ruskej Poruby pomáhali partizánskym jednotkám Čapajev a Majorov. Preto 24. novembra 1944 nacisti obec za trest úplne vypálili.


Veľká Domaša
Obyvatelia intenzívne pomáhali partizánom pôsobiacim v okolí obce. Nemci 20. novembra 1944 počas útoku proti partizánom z jednotky Čapajev obyvateľov násilne evakuovali a obec vypálili.


Vyšná Sitnica
Obyvatelia obce sa aktívne zúčastnili protifašistického odboja. V jej okolí pôsobila partizánska jednotka Čapajev. Občania zásobovali partizánov potravinami, šatstvom, poskytovali im ubytovanie a robili im spojky. Dňa 24. novembra 1944 nacisti dedinu prepadli a vypálili. Celkom zhorelo 80 domov i s hospodárskymi budovami a čiastočne tri domy. Piatich občanov odvliekli na nútené práce.


Závada
Obyvatelia Závady sa tiež zapojili do protifašistického odboja. Veľmi aktívne podporovali partizánsku jednotku Čapajev. Robili partizánske spojky a zúčastňovali sa bojových akcií spolu s partizánmi. Za pomoc partizánom nacisti 21. novembra 1944 Závadu vypálili. Úplne zhorelo 70 domov a 69 hospodárskych stavísk. Troch obyvateľov obce zavraždili.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Vranov-nad-Toplou-t48983#190422Verze : 0