Main Menu
User Menu

> Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí

INES

Mezinárodní stupnice jaderných událostí:


Jaderné události na jaderných zařízeních (poruchy a havárie) jsou podle nebezpečnosti a vlivu na okolí klasifikovány jedním z sedmi stupňů:


7 - Velká havárie
6 - Závažná havárie
5 - Havárie s účinkem na okolí
4 - Havárie v jaderném zařízení
3 - Vážná porucha
2 - Porucha
1 - Odchylka
0 - Odchylka bez vlivu na bezpečnost
Nuclear meltdown = roztavení reaktoru, nebo také roztavení jádra reaktoru.


V dějinách jaderné energetiky doposud tato situace nastala 2x:


- při havárii 4. reaktoru Černobylské jaderné elektrárny v SSSR dne 26. dubna 1986, označena stupněm 7


- při havárii 2. reaktoru jaderné elektrárny Three Mile Island v USA dne 28. března 1979, označena stupněm 5


- při havárii 1. reaktoru jaderné elektrárny Fukušima I v Japonsku následkem zemětřesení a následného úderu tsunami 11. března 2011, prozatím navrženo označení stupněm 5 až 6, událost ale doposud není ukončena a není jisté, že dojde k problémům na některém z dalších reaktorů (elektrárna jich má celkem 6)Pozn.FCH:
Tento příspěvek píšu kvůli velkému problému v jaderné elektrárně Fukušima I. Doufám, že to v budoucnosti nebudeme potřebovat.
Zdroj: vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-stupnice-hodnoceni-zavaznosti-jadernych-udalosti-t112729#393915Verze : 0
INES - Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí - Uživatelská příručka


Výpis z příručky, část 1/4


Překlad vydání z roku 2001
Připraveno v SÚJB
Zpracováno jako společný dokument IAEA a OECD/NEA
Základní předpoklady


Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí (INES) je určena k pohotové komunikaci s veřejností v terminologii, která je v souladu s bezpečnostním významem událostí hlášených na jaderných zařízeních. Informováním o událostech ze správného úhlu pohledu může stupnice usnadnit vzájemné porozumění mezi jaderným společenstvím, sdělovacími prostředky a veřejností. Stupnice byla vytvořena mezinárodní skupinou expertů svolaných společně Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) a Agenturou pro jadernou energii při Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA). Stupnice rovněž odráží zkušenosti získané z využívání podobných stupnic ve Francii a Japonsku i z návrhů stupnic zvažovaných v několika dalších zemích.


Nejdříve byla stupnice určitou dobu zkušebně používána ke klasifikaci událostí v jaderných elektrárnách. Po té byla rozšířena a uzpůsobena tak, aby umožňovala použití ve všech zařízení spojených s civilním jaderným průmyslem. V současné době je úspěšně používána v 60 zemích. Toto vydání Příručky INES může být použito pro jakoukoliv událost spojenou s radioaktivním materiálem a/nebo s radiací a pro jakoukoliv událost, která by se vyskytla v průběhu přepravy radioaktivního materiálu.Obecný popis stupnice


Stupnice zařazuje události do sedmi stupňů: vyšší stupně (4–7) se označují jako "havárie", nižší (1–3) "nehody". Události, které nemají žádný bezpečnostní význam a jsou klasifikovány stupněm 0 (pod stupnicí), se nazývají "odchylky". Události, které vůbec nesouvisejí s bezpečností se označují jako události "mimo stupnici". Struktura stupnice je znázorněna v tabulce 1 ve formě tabulky s klíčovými slovy.
Použité výrazy nejsou považovány ani za přesné, ani za definitivní. Každý stupeň je podrobně definován v částech III a IV této příručky.


Události se posuzují podle tří rozdílných dopadů reprezentovaných jednotlivými sloupci: dopad do okolí, vliv na jaderné zařízení a dopad na hloubkovou ochranu.


První sloupec se vztahuje k událostem, jejichž důsledkem je únik radioaktivity do okolí.
Protože představují jediný možný přímý dopad na obyvatelstvo, jsou pochopitelně v popředí zvláštní pozornosti. V nejnižším bodě tohoto sloupce je vyznačen únik, který vystaví kritickou skupinu obyvatelstva odhadnuté radiační dávce číselně přibližně rovné jedné desetině ročního dávkového limitu pro obyvatelstvo. Taková událost je klasifikována stupněm 3. Tato dávka obvykle představuje jednu desetinu průměrné roční dávky od přírodního pozadí. Nejvyšší stupeň představuje velkou jadernou havárii s rozsáhlými následky na zdraví a životní prostředí.


Druhý sloupec pojednává o dopadu události uvnitř jaderného zařízení. Tato kategorie pokrývá interval od stupně 2 (kontaminace a/nebo nadměrné ozáření zaměstnance) do stupně 5 (vážné poškození aktivní zóny reaktoru nebo radiačních bariér).
Všechna jaderná zařízení jsou projektována a provozována tak, že postupné zapojování bezpečnostních systémů zabraňuje většímu dopadu na okolí i na vlastní jaderné zařízení.
Obecně bude rozsah dostupných bezpečnostních systémů odpovídat možnému potenciálu dopadu události v zařízení. Až porušení všech bezpečnostních systémů může vést k podstatným důsledkům pro okolí a vlastní jaderné zařízení. Zajištění těmito bezpečnostními systémy se označuje jako „hloubková ochrana“.


Třetí sloupec se vztahuje k nehodám, při nichž byla narušena opatření hloubkové ochrany. Do rozsahu tohoto sloupce spadají stupně 1 až 3.


Událost, která má dopad popisovaný ve více sloupcích, je vždy hodnocena nejvyšším nalezeným stupněm. Události, které nedosáhnou prahové hodnoty v žádné ze tří oblastí jsou hodnoceny pod stupnicí stupněm 0.
Tabulka 2 podává typické popisy událostí pro každý stupeň a doplňuje je příklady hodnocení událostí, ke kterým na jaderných zařízeních došlo v minulosti.
> Mezinárodní stupnice hodnocení  závažnosti jaderných událostí - INES - Uživatelská příručka

INES - Uživatelská příručka
URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-stupnice-hodnoceni-zavaznosti-jadernych-udalosti-t112729#393924Verze : 0
INES - Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí - Uživatelská příručka


Výpis z příručky, část 2/4


Tabulka 1 - Základní struktura stupnice (uvedená kritéria představují pouze indikátory)


StupeňOznačeníMarkingDopad vně zařízeníDopad uvnitř zařízeníDopad na ochranu do hloubky
7Velmi těžká
havárie
Major accidentRozsáhlý únik:
široce rozšířené dopady na
zdraví a životní prostředí
--
6Těžká havárieSerious accidentZávažný únik:
pravděpodobné nasazení
veškerých plánovaných
protiopatření
--
5Havárie s rizikem
vně zařízení
Accident with
off-site risk
Omezený únik:
pravděpodobné částečné
nasazení plánovaných
protiopatření
Vážné poškození aktivní
zóny reaktoru / radiačních
bariér
-
4Havárie bez vážnějšího rizika
vně zařízení
Accident without
off-site risk
Menší únik:
ozáření obyvatelstva
řádově v povolených
mezích
Významné poškození aktivní
zóny reaktoru / radiačních
bariér / smrtelné ozáření
zaměstnanců
-
3Vážná nehodaSerious incidentVelmi malý únik:
ozáření obyvatelstva zlomkem
povolených limitů
Velké rozšíření kontaminace /
akutní účinky na zdraví
zaměstnanců
Téměř havarijní stav
nezůstaly žádné bezpečnostní
bariéry
2NehodaIncident-Významné rozšíření kontaminace /
nadměrné ozáření zaměstnance
Nehoda s významným
poškozením bezpečnostních
opatření
1AnomálieAnomaly--Anomálie schváleného
provozního režimu
0OdchylkaDeviationŽádný bezpečnostní významŽádný bezpečnostní významŽádný bezpečnostní význam
URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-stupnice-hodnoceni-zavaznosti-jadernych-udalosti-t112729#393929Verze : 0
INES - Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí - Uživatelská příručka

Výpis z příručky, část 3/4


Tabulka 2

StupeňOznačeníPovaha událostiPříklady
7Velmi těžká
havárie
Únik značné části radioaktivních materiálů z velkého zařízení (například z aktivní zóny energetického reaktoru) do okolí. Typicky obsahujících směs radioaktivních štěpných produktů s dlouhými i krátkými poločasy rozpadu (s aktivitou přesahující desítky tisíc TBq 131I). Takový únik by vyústil v:
- možnosti akutních zdravotních účinků;
- zpožděné zdravotní účinky v rozsáhlé oblasti s možností zasažení více než jedné země;
- dlouhodobé důsledky pro životní prostředí.
Černobyl
jaderná elektrárna
SSSR, 1986
6Těžká havárieÚnik radioaktivních materiálů do okolí (s aktivitou tisíce až desítky tisíc TBq 131I). Takový únik by pravděpodobně vyústil do plného
uplatnění protiopatření zahrnutých v místních havarijních plánech ke zmenšení pravděpodobnosti zdravotních následků.
Kyštym
Přepracovatelský závod
SSSR, 1957

5Havárie s rizikem
vně zařízení
Únik radioaktivních materiálů do okolí (s aktivitou stovek až tisíců TBq 131I). Takový únik by pravděpodobně vyústil do částečného uplatnění protiopatření zahrnutých v místních havarijních plánech ke zmenšení pravděpodobnosti zdravotních následků.

Těžké poškození jaderného zařízení. Může to zahrnovat těžké poškození velké části aktivní zóny energetického reaktoru, velká havárie s kritičností, nebo velký požár či exploze uvolňující velké
množství radioaktivity uvnitř zařízení.
Windscale Pile,
Velká Británie, 1957

Three Mile Island
jaderná elektrárna,
USA, 1979

4Havárie bez vážnějšího rizika
vně zařízení
Únik radioaktivních materiálů do okolí s následkem dávky pro kritickou skupinu v řádu několika milisievertů.a S takovým rozsahem úniku by pravděpodobně obecně nebyly spojovány žádné vnější ochranné zásahy s výjimkou místní kontroly potravin.

Významné poškození zařízení. Taková havárie může zahrnovat poškození vedoucí k velkým potížím uvnitř zařízení, jako je částečné tavení aktivní zóny v energetickém jaderném reaktoru a srovnatelné
události v zařízeních bez reaktoru.

Takové ozáření jednoho nebo více zaměstnanců, že je vysoká pravděpodobnost rychlého úmrtí.
Windscale Pile
Přepracovatelský závod
Velká Británie, 1973

Saint Laurent,
jaderná elektrárna,
Francie, 1980

Buenos Aires,
kritický soubor,
Argentina, 1983
3Vážná nehodaÚnik radioaktivních materiálů do okolí s následkem dávky pro kritickou skupinu v řádu desetin milisievertů. Při takovém úniku nemusí být vnější ochranná opatření zapotřebí.

Událost uvnitř zařízení s důsledkem takového ozáření zaměstnanců, že by způsobilo akutní zdravotní následky a/nebo událost s výsledkem těžkého rozšíření kontaminace, například několika tisíc TBq aktivity uvolněné v sekundárním kontejnmentu, kde lze materiál vrátit do vyhovujících skladovacích prostor.

Nehoda, při níž by další porucha bezpečnostních systémů mohla vést k havarijním podmínkám, nebo situace, ve které by nebyly bezpečnostní systémy schopné zabránit havárii, pokud by nastaly
určité iniciační události.
Vandellos
jaderná elektrárna
Španělsko, 1989
2NehodaNehoda s významným selháním bezpečnostních opatření, ale se
zbývající dostatečnou hloubkovou ochranou k vypořádání se dodatečnými poruchami. To zahrnuje události, kde by skutečné události byly klasifikovány stupněm 1, ale odhalují významné
dodatečné organizační nedostatky nebo nedostatky v kultuře bezpečnosti.

Událost, která vyústila v dávku pracovníkovi, překračující povolený roční limit a/nebo událost, která vede k přítomnosti významných množství radioaktivity uvnitř zařízení v prostorách, kde to projekt nepředpokládal, a které vyžadují nápravná opatření.
-
1AnomálieAnomálie od schváleného režimu, ale se zbývající významnou
hloubkovou ochranou. K tomu může dojít v důsledku poruchy zařízení, lidské chyby nebo nedostatků postupů a mohou nastat v jakékoliv oblasti, kterou stupnice pokrývá, například provoz jaderné
elektrárny, transport radioaktivního materiálu, manipulace s jaderným palivem a skladování odpadů.
Mezi příklady patří: porušení technických podmínek nebo přepravních předpisů, nehody bez
přímých důsledků, které odhalí nedostatky v organizačním systému nebo kultuře bezpečnosti, defekty v potrubí, menší než předpokládá kontrolní program.
-
provozního režimu
0OdchylkaOdchylky, kde nejsou porušeny limity a podmínky provozu, a na které se, v souladu s adekvátními postupy, přiměřeně reaguje.
Mezi příklady patří: jednoduchá náhodná porucha v redundantním systému, odhalená v průběhu periodických kontrol nebo zkoušek, plánované rychlé odstavení reaktoru, které probíhá normálně, neúmyslná aktivace bezpečnostních systémů, bez významných následků, úniky v rámci LaP, menší rozšíření kontaminace uvnitř kontrolovaného pásma bez širších důsledků pro kulturu bezpečnosti.
-


Pozn.:
Dávky jsou vyjádřeny jako efektivní dávkový příkon (na celé tělo). Toto kriterium, je-li to vhodné, může být také vyjádřeno jako roční autorizovaný limit určený národním dozorem.
URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-stupnice-hodnoceni-zavaznosti-jadernych-udalosti-t112729#393946Verze : 0
INES - Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí - Uživatelská příručka


Výpis z příručky, část 4/4Příklady hodnocených jaderných událostí


Havárie v jaderné elektrárně Černobyl v SSSR (nyní Ukrajina) v roce 1986 měla rozsáhlé dopady na životní prostředí a na zdraví lidí. Je hodnocena stupněm 7.


Havárie v přepracovatelském závodě Kyštym v SSSR (nyní Ruská federace) v roce 1957 vedla k velkému úniku do okolí. K omezení vážných zdravotních důsledků byla přijata havarijní opatření, včetně evakuace obyvatelstva. V návaznosti na účinky havárie do okolí je tato událost hodnocena stupněm 6.


V roce 1957 došlo při havárii grafitového vzduchem chlazeného výzkumného reaktoru ve Windscale (nyní Selafield) ve Velké Británii k úniku radioaktivních štěpných produktů do okolí. V návaznosti na dopady do okolí byla událost ohodnocena stupněm 5.


Havárie v jaderné elektrárně Three Mile Island v USA, k níž došlo v roce 1979, vyústila v těžké poškození aktivní zóny reaktoru. Účinky na okolí byly velice omezené. Hodnocení události stupněm 5 vychází z dopadů uvnitř jaderné elektrárny.


V roce 1973 v přepracovatelském závodě ve Windscale (nyní Selafield) ve Velké Británii došlo v důsledku exotermické reakce v provozní nádobě k úniku radioaktivního materiálu uvnitř provozní oblasti zařízení. Na základě dopadu uvnitř zařízení byla událost hodnocena stupněm 4.


V roce 1980 bylo výsledkem havárie v jaderné elektrárně Saint Laurent ve Francii částečné poškození aktivní zóny reaktoru, ale nedošlo k uvolnění radioaktivity do okolí. Na základě dopadu uvnitř zařízení byla událost hodnocena stupněm 4.


Havárie kritického souboru RA-2 v Buenos Aires v Argentině v roce 1983, kde v důsledku porušení bezpečnostních pravidel v průběhu modifikace aktivní zóny došlo k náhodnému pulsu výkonu, způsobila smrt operátora, který byl pravděpodobně ve vzdálenosti 3–4 metry. Hodnocení absorbovaných dávek udává 21 Gy pro gama společně s 22 Gy pro neutrony. Na základě dopadu uvnitř zařízení je událost klasifikována stupněm 4.


Nehoda, k níž došlo v roce 1989 v jaderné elektrárně Vandellos ve Španělsku nevedla k úniku radioaktivity do okolí, ani k poškození aktivní zóny reaktoru nebo kontaminaci uvnitř elektrárny. Nicméně poškozením bezpečnostních systémů požárem významně zhoršilo ochranu do hloubky. Vzhledem k dopadu na hloubkovou ochranu byla událost hodnocena stupněm 3.


Naprostá většina ohlášených událostí je hodnocena stupni nižšími než 3. Ačkoliv se zde neuvádějí žádné příklady takových událostí, mohou země využívající tuto stupnici individuálně uvést příklady na těchto nižších úrovních.Další podrobnosti si najděte v přiloženém pdf dokumentu, který jsem připojil ve druhé části tohoto vlákna.
URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-stupnice-hodnoceni-zavaznosti-jadernych-udalosti-t112729#393951Verze : 0