Main Menu
User Menu

KVH Beskydy Humenné

Diskuse
Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné vznikol dňa 8. apríla 2004, registráciou ako občianske združenie, na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Združuje jednotlivcov so záujmom najmä o vojenské dejiny a militárie.


Klub vojenskej histórie Beskydy si hneď od svojho vzniku dal za hlavný cieľ mapovanie a následnú obnovu vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú na severovýchode Slovenska. Zámer venovať sa vojenským cintorínom práve z tohto obdobia bol motivovaný dezolátnym stavom drvivej väčšiny týchto lokalít na našom území. Ďalšou motiváciou bolo aj prebudenie záujmu verejnosti a miestnych samospráv o túto doposiaľ len minimálne skúmanú problematiku.


Veľký dôraz kladú členovia klubu tiež na výskum regionálnych dejín, aj takých ktoré priamo nemajú vojenský charakter, uvedomujúc si, že vojenské dejiny sú úzko previazané s dejinným vývojom na určitom území, v našom prípade najmä s regiónom východného Slovenska.


Aktivity:


- v roku 2007 vďaka podpore MO SR členovia klubu publikovali publikáciu: Vojenské cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch


- KVH Beskydy spoluorganizoval v decembri 2007 vedeckú konferenciu: Prvá svetová voja - boje v Karpatoch (bližšie: forum.valka.cz )


- v roku 2008 sa klub spolupodieľal na vydaní zborníka z konferencie Prvá svetová vojna - boje v Karpatoch


- v jeseni 2008 spoločne s obcou Ňagov zrekonštruovali členovia KVH Beskydy vojenský cintorín z I. sv. vojny v obci Ňagov (bližšie: https://www.valka.cz/viewtopic.php/t/75841)

Bližšie info: www.kvhbeskydy.sk
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#71206Verze : 0
Na stránkach Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné (www.kvhbeskydy.sk) je od dnešného dňa možné stiahnuť si publikáciu Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou, autora Jozefa Gumenického.


Publikácia prináša rekonštrukciu vzbury, ktorá sa odohrala v júni 1949 v obci Dlhé nad Cirochou (okr. Snina), kde sa miestni občania postavili na odpor voči predstaviteľom vládnucej komunistickej moci, aby bránili svojho farára Jána Tomka pred predpokladaným zatknutím. Priebeh vzbury je opísaný na pozadí vývoja vzťahu štátu a katolíckej cirkvi v rokoch 1945 – 1950, keď gradoval mocensko-politický boj o ovládnutie cirkvi komunistickým režimom.


Aj keď sa publikácia nevenuje priamo vojenským dejinám regiónu severovýchodného Slovenska, je cenným prínosom pre poznanie najnovších regionálnych dejín tohto regiónu.


Publikácia je možné si voľne stiahnuť tu: http://www.kvhbeskydy.sk/?page_id=18
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#280814Verze : 0
Pekná stránka a plno hodnotných informácií.
Len otázočka, vy ste sa nezúčastnili akcie na Dukle 2008. Nerobíte reenactment?


boci
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#287498Verze : 0
To boci: KVH Beskydy je klub, ktorý sa sústreďuje na výskumnú činnosť. Orientujeme sa na výskum regionálnej histórie, predovšetkým obdobia 1. svetovej vojny.
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#287499Verze : 0
MOD
...
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#290577Verze : 0
Činnosť KVH Beskydy v roku 2008


Rok 2008 bol pre KVH Beskydy veľmi úspešným rokom. V nasledujúcich niekoľkých riadkoch prinášame krátku rekapituláciu našej činnosti za predchádzajúci rok.


Už v januári sme sa pustili do prípravy novej publikácie zameranej na problematiku vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Vzhľadom na obsiahlosť a zložitosť skúmanej problematiky sme sa rozhodli spracovať túto problematiku postupne v troch etapách. Začali sme teda prípravy na prvom diely pripravovanej trilógie, ktorý sa venuje okresom Humenné a Medzilaborce. Vďaka podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky tak už od marca mohla naplno začať príprava materiálov potrebných na napísanie publikácie. Počas jarných a letných mesiacov sme uskutočnili cez tri desiatky výjazdov po vojenských cintorínoch a absolvovali niekoľko ciest do vojenského historického archívu v Bratislave, ale aj do oblastných archívov. Koncom leta tak autorský kolektív už mal nazhromaždený potrebný materiál a mohol začať s jeho analýzou a postupným písaním publikácie.


Výjazdy po vojenských cintorínoch nás len utvrdili v myšlienke, ktorú sme už dlhšie mali v hlavách, a to zrealizovať opravu vojenského cintorína ktorému hrozí zánik. Výsledkom bolo, že v septembri 2008 sme spoločne s miestnou samosprávou uskutočnili pracovnú brigádu s cieľom zachrániť cintorín v Ňagove. Pre 102 padlých vojakov ktorý ležia na vojenskom cintoríne v Ňagove tak bolo znova vytvorené dôstojné miesto posledného odpočinku, ktoré si zaslúžia. Viac o rekonštrukcii vojenského cintorína sa dočítate tu:
http://www.kvhbeskydy.sk/?p=70
https://www.valka.cz/topic/postview/279798/
www.sme.sk


Z aktivít uskutočnených v roku 2008 je potrebné ešte vyzdvihnúť besedu vo Vihorlatskej knižnice v Humennom, ktorá sa uskutočnila 9. októbra 2008.
Viac o besede vo Vihorlatskej knižnici sa dočítate tu:
http://www.kvhbeskydy.sk/?p=179


Na činnosť bohatý rok kulminoval našou účasťou na historickej konferencii v poľských Gorliciach. Na odbornej konferencie Znaky Pamieci II, ktorú organizovalo občianske združenie Galícijský kríž (Crux Galiciae - Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I. Wojny światowej w Galicji), zastupovali svojimi príspevkami KVH Beskydy Martin Drobňák a Radoslav Turik.


Zásadnými zmenami v roku 2008 prešiel aj web www.kvhbeskydy.sk, zavŕšením ktorých bola transformácia klubového webu na elektronicky časopis, ktorá bola uskutočnená v úvode roka 2009.


Bodkou za rokom 2008 bolo dokončenie publikácie Mementá prvej svetovej vojny - cintoríny v okresoch Humenné a Medzilaborce. Vydanie tejto publikácie bolo vyvrcholením celoročnej výskumnej činnosti o ktorej som sa v krátkosti zmienil v úvode tohto článku. (viac o samotnej publikácii v samostatnom článku:
http://www.kvhbeskydy.sk/?p=548


Bližšie informácie o činnosti občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2008 nájdete v samostatnom článku:
http://www.kvhbeskydy.sk/?p=554


O plánoch a víziách pre najbližšie obdobie si môžete prečítať tu:
http://www.kvhbeskydy.sk/?p=514
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#296121Verze : 0
Dnes, 11. decembra 2009 o 17:00 hod predstavia členovia KVH Beskydy novú publikáciu Stopy prvej svetovej vojny - Humenné 1914. je to úvodný produkt spoločného projektu s mestom Humenné. Konečným cieľom by malo byť vytvorenie turistického chodníka s tématikou prvej svetovej vojny.
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#336856Verze : 0
MOD
Gratulace!!!


Tedy vy už těch publikací máte,...!!!!
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#336896Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#336952Verze : 0
Činnosť KVH Beskydy v roku 2009


Rok 2009 z pohľadu činnosti Klubu vojenskej histórie Beskydy môžeme považovať za náročný, ale zároveň aj úspešný. V roku 2009 sa naše občianske združenie venovalo trom prioritným oblastiam. Prvou bola činnosť publikačná. V tejto oblasti sa nám podarilo publikovať dve publikácie – Mementá prvej svetovej vojny II. – cintoríny v okresoch Snina a Stropkov a Stopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914. Druhou prioritnou činnosťou nášho združenia boli rekonštrukcie vojnových cintorínov. Vďaka úsiliu členov KVH Beskydy sa podarilo uskutočniť osem dobrovoľníckych brigád na piatich vojnových cintorínoch. V poradí treťou prioritnou oblasťou je prevádzka el. časopisu KVH Beskydy.


Vo februári 2009 naše občianské združenie organizovalo odborný seminár, alebo tiež pracovné stretnutie so starostami okresu Medzilaborce. Zamerané bolo na vzájomnú diskusiu medzi starostami obcí, autormi knihy a prizvanými hosťami Ing. Miroslavom Buraľom a architektom Ing. Ľubomírom Gramatom na tému spôsoby obnovy vojnových cintorínov ako historických pamiatok.


Veľmi intenzívne sa členovia KVH Beskydy venovali rekonštrukciám vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. V roku 2009 sa podarilo uskutočniť brigády na týchto vojnových cintorínoch:


Vojnový cintorín Výrava – kóta Kobyla
Viac: www.kvhbeskydy.sk
www.kvhbeskydy.sk
Vojnový cintorín Výrava – kóta 600
Vojnový cintorín Stebník (celkovo tri dobrovoľnícke brigády v trvaní štyroch dní)
Viac: www.kvhbeskydy.sk
Vojnový cintorín Palota (dve dobrovoľnícke brigády)
Viac: www.kvhbeskydy.sk
Vojnový cintorín Radvaň nad Laborcom
Viac: www.kvhbeskydy.sk


Členovia KVH Beskydy sa taktiež aktívne zúčastnili na vedeckých konferenciách. V októbri na medzinárodnej vedeckej konferencii Východne Karpaty 1944, ktorú aj spoluorganizovali. Bližšie:
www.kvhbeskydy.sk


V novembri na konferencii Pietne miesta.
V úlohe divákov sa členovia klubu zúčastnili tiež vedeckej konferencie Armáda, ako faktor budovania česko-slovenských vzťahov (apríl 2009, Svidník) a vedeckej konferencie Znaki Pamięci III (október 2009, Gorlice PL).


V roku 2009 sa podarilo podpísať Zmluvu o spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Vojenským historickým ústavom v Bratislave a Klubom vojenskej histórie Beskydy.


Počas celého roka sa členovia KVH Beskydy venovali výskumnej činnosti v oblasti problematiky udalostí prvej svetovej vojny na území Slovenska. Výsledkom bolo vydanie jednej monografie a jednej brožúry.


Monografia Mementá prvej svetovej vojny - cintoríny v okresoch Snina a Stropkov vznikla najmä vďaka podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Autorsky sa na tejto publikácii podieľala štvorica Miroslav Buraľ, Martin Drobňák, Matúš Korba a Radoslav Turik. Oproti prvému dielu trilógie tak došlo k rozšíreniu autorského kolektívu o Ing. Miroslava Buraľa, ktorý sa dlhodobo venuje problematike vojnových cintorínov z obdobia prvej svetovej vojny v okrese Snina. Samotná publikácia na 128 stranách prináša celkom 58 profilov vojnových cintorínov v okresoch Snina a Stropkov. Taktiež v stručností približuje bojové operácie, ktoré na území týchto dvoch okresov, prebiehali v rokoch 1914 a 1915.


Brožúra Stopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914 je súčasťou projektu informačno-turistických brožúr zameraných na históriu prvej svetovej vojny v regióne severovýchodného Slovenska. Vydanie 32 stranovej brožúry mohlo byť realizované ôen vďaka podpore mesta Humenné. Autorský kolektív v zložení Martin Drobňák, Matúš Korba a Radoslav Turik sa snažil znova pripomenúť udalosti prvej svetovej vojny a oboznámiť návštevníkov mesta so stopami, ktoré tento konflikt zanechal v Humennom. Publikácia obsahuje celkom sedem stôp (kapitol), každá s iným príbehom, ktorý sa viaže k prvej svetovej vojne v meste Humenné. V tomto sprievodcovi nájde čitateľ nielen opis základných faktov, ale tiež množstvo dobových fotografií, mapiek a informácií čerpaných z dokumentov, ktoré boli získané v archívoch vo Viedni, Bratislave, Budapešti a v Moskve.


KVH Beskydy v roku 2009 taktiež prevádzkoval el. časopis www.kvhbeskydy.sk. V januári 2009 bolo elektronickému časopisu pridelene medzinárodné číslo ISSN 1337-9232. V priebehu celého roka 2009 sa podarilo zabezpečiť, aby elektronicky časopis prinášal každý mesiac desať článkov zameraných najmä na vojenské dejiny a dejiny spojené s regiónom východného Slovenska. Publikovaných za rok 2009 bolo celkom 120 článkov od 12 autorov.


Článok o činnosti KVH Beskydy v roku 2009 tu: www.kvhbeskydy.sk
URL : https://www.valka.cz/KVH-Beskydy-Humenne-t19036#344661Verze : 0