Main Menu
User Menu

Honvédsky pěší pluk č. 16 [1886-1918]

Honved-Infanterieregiment Nr. 16 / 16th Honved Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Honvédsky pěší pluk č. 16
Originální název:
Original Name:
Honved-Infanterieregiment Nr. 16 / Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1886
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1914-DD.11.1918 78. honvédska pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.07.1914 Banská Bystrica, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.07.1914-DD.MM.RRRR Hill, Ferencz (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-22.12.1918 Náhradní prapor pěšího pluku č. 16
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
CHORVÁT, P. Banskobystrický 16. vlastibranecký peší pluk v rokoch prvej svetovej vojny – vzťah pluku k doplňovaciemu okresu a nebojové aktivity útvaru. In Vojenská história, roč. 7, 2003, č. 3, s. 75-85. ISSN 1335-3314
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#521522Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#521522Version : 0
MOD
Peší pluk Honvédu č. 16 (HIR 16)


Čo sa týka národnostného zloženia 16. pluku v Banskej Bystrici, rád by som na porovnanie doplnil údaje o národnostnom zložení pluku v roku 1918:


Slováci - 22%
Maďari - 55%
Nemci - 8%
Rumuni - 12%
Srbi a Chorváti - 2%
Rusíni - 1%


Avšak pri porovnaní s počtami príslušníkov v posádke podľa materinskej reči z roku 1900, objavujú sa celkom iné pomery medzi slovákmi a maďarmi:


Slováci - 363
Maďari - 121
Nemci - 62
Rusíni - 6
Chorváti - 1
ostatní - 30


Použitá literatúra:
Dangl, Vojtech: Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia, Veda, Bratislava, 2006
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#212747Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#212747Version : 0
Peší pluk Honvédu č. 16 (HIR 16)


V Banskej Bystrici sa nachádzali začiatkom 20. storočia dva kasárenské objekty. Tzv. Horné kasárne (32. prápor poľných strelcov - FJB.32) a Dolné (Radvanské) kasárne (honvédsky peší pluk č. 16 - HIR.16), pričom len jeden z objektov bol v majetku vojenského eráru. Na výstavbu kasární v meste prispelo aj mesto a to čiastkou 459 000 Korún (pre porovnanie investície do školstva a kultúry nedosiahli ani polovicu tejto sumy).
Výstavba Mestských (horných) peších kasární začala v roku 1892 a dokončené boli o rok neskôr.
Dolné alebo Radvanské kasárne boli prestavané z budov bývalého areálu cukrovaru v roku 1860. V roku 1866 zadaptovali pre účely vojska aj zvyšky starej huty, ktoré sa nachádzali v blízkosti. Komplex dolných kasární asanovali v druhej polovici roku 1975.
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#212807Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#212807Version : 0
Zoznam aktívnych dôstojníkov 16. honvédskeho pešieho pluku (HIR.16) k roku 1918:


Plukovníci (Oberst - Ezredes):


Sáfrán Géza


Podplukovníci (Oberstleutnant - Alezredes):


Hoczmán Rezsö
Dingha Sándor
Kapustyák Rezsö
Shvoy István


Majori (Major - Örnagy):


Csernuch Emil
Zachár Pál


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#335999Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#335999Version : 0
Kapitáni (Hauptmann - Százados):


Illés Ödön
Ghyczy Ferencz
Hegedüs Elek
Schusselka János
Rinea János
Eichenhorsti Marnó Tivadar
Niedermann Béla
Klinda Jenö
Estefányi Jenö
Kaffka Károly
Ujváry Zoltán
Minder Róbert
Magassy Zoltán
Gyürki Gyürky Sándor
Hódos Zsigmond
Csanády Tibor
Vizy Zsigmond
Parragh Jenö
Nagy Gyula
Szappanos József
Nagy Mihály
Kösztler Géza
Solti Ernö
Tóth Kálmán
Köröm László
Hazai Gyula
Márkus Dénes
Rozsnyai Kálmán
Császár Géza
Filla Lajos
Polcz Dezsö
Schwank Ödön
Miski Aladár


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#336132Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#336132Version : 0
Nadporučíci (Oberleutnant - Föhadnagy):


Achim Mihály
Polánski Lajos
Palágyi Ferencz
Matolcsy Elemér
Szévald Mihály
Trautwein Ottó
Palugyay Elek
Niedermann András
Tóth Zoltán
Hermann Adám
Fabrici Béla
Benkö Sándor
Cséffalvay István
Scholtis József
Schneck Adolf
Stubna Dezsö
Mezei István
Ágoston István
Sáffrány Béla
Szentistványi Elek
Spindler Henrik
Nagycsepcsényi és muthnai Vladár Tibor
Münster Jenö
Köröm Árpád
Horkay Gyula
Litkey László


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#336133Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#336133Version : 0
Poručíci (Leutnant - Hadnagy):


Kurcz Elemér
Szilágyi Lórand
Gérecz Gyula
Lander Emil
Böhmann Ármin
Veress László
Egyed János
Welbach Emil
Györffy Árpád
Hazslini Hazslinszky László
Pauchly Zoltán
Alföldi Vidor
Tomcsányi Lajos
Alföldy István
Istók Elemér
Ballassa István


Práporčíci (Fähnrich - Zászlós):


Magda László
Cséffalvay Iván
Czeke Lajos
Metz Géza
Gödl Károly
Köröm Jenö


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#336137Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#336137Version : 0
16.uhorský kráľovský honvédsky peší pluk


- 1914 mierová posádka pluku v Banskej Bystrici


velitelia pluku:
- do 1912 – plk. Alfréd Weber
- 1912 – 29.8.1914 - plk. Franz Hill
- september 1914 – apríl 1916 – pplk J. Mestitz
- apríl 1916 – máj 1918 – pplk L. Juhász
- máj 1918 – november 1918 – pplk. K. Schmidt


národnostné zloženie pluku:
- 1914 – 56% Maďarov, 41% Slovákov, 3% iných
- 1917 – 67,2% Maďarov, 24,2% Slovákov, 3% Rumunov, 2,5% Rusínov, 2,1% Nemcov, 0,6% Srbov a Chorvátov, 0,2% Poliakov, 0,2 iných
- 1918 – 55% Maďarov, 22% Slovákov, 12% Rumunov, 8% Nemcov, 1% Srbov a Chorvátov, 1% Rusínov, 1% iných


- pluk vznikol v roku 1886. Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53.zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku 52.novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor).


- 17.8.1914 sa pluk presunul na východný (haličský) front, v rámci 17. uhorskej honvédskej pešej brigády gen. J. Foglára ako súčasť 39.honvédskej pešej divízie gen. I. Hadfyho, kde bojoval do konca leta 1916.
- v septembri 1916 bol pluk presunutý do Sedmohradska a nasadený proti rumunskej armáde.


- 1.7.1917 – pluk začína vydávať vlastný dvojtýždenník „A 16-os honvéd“.
Apríl-máj 1918 – prápory pluku plnili asistenčnú službu pri rekviráciách potravín v Báčsko-Bodrogskej, Solnockej a Peštianskej župe.


- máj-jún 1918 – pôsobili vojaci pluku ako vojenskí žandári v Budapešti a Temešvári.


- v júli-auguste 1918 bol pluk presunutý na taliansky front, kde zotrval v rámci 39.honvédskej pešej divízie do konca vojny.


- 3.11.1918 padla do zajatia pri Pergine väčšina 39.honvédskej pešej divízi vrátane veliteľstva. Onedlho do zajatia padla aj väčšina vojakov pluku.


Zdroj: CHORVÁT Peter : Banskobystrický 16.vlastibranecký peší pluk v rokoch 1. svetovej vojny, in: Vojenská história 3/2003, s. 75-86, HRONSKÝ, M., ČAPLOVIČ, A. KRIVÁ : Vojenské deiny Slovenska, IV. diel
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#93474Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#93474Version : 0
Peší pluk Honvédu č. 16 (HIR 16)


Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred
(vytvorený v roku 1886)


Mierová dislokácia pluku v roku 1914:
veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Beszterczebány
nadriadené útvary: 78. pešia brigáda Honvédu 39. pešej divízie Honvédu


Stav pluku v auguste 1914:
veliteľ - Hill Ferencz ezredes
národnostné zloženie: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% ostatní
doplňovací obvod: Beszterczebány (v súčasnosti Banská Bystrica v Slovenskej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
HIR 16 v zostave 78. pešej brigády Honvédu 39. pešej divízie Honvédu (VI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-16-1886-1918-t176999#188945Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-16-16th-Honved-Infantry-Regiment-t176999#188945Version : 0