Main Menu
User Menu
Reklama

Okres Humenné v roku 1945 ( situačná správa)

Autor : 🕔24.06.2012 📕20.689
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Novozriadené štátne orgány stáli pred ťažkou úlohou. Potrebné bolo obnoviť normálny chod všetkých inštitúcii, ale najmä zabezpečiť všetky základne potreby obyvateľstva. V podobnej situácii sa ocitli štátne orgány aj v okrese Humenné. Územie dnešného okresu bolo oslobodené do konca roku 1944. Obyvateľstvo stálo pred náročnou úlohou prežiť prichádzajúcu zimu vo vojnou zničenom kraji. Situácii vôbec nepomáhal, ani fakt, že územie okresu sa ocitlo v tesnom zázemí frontu, čo v praxi znamenalo, že zdroje a obyvateľstvo okresu sa museli zapojiť do zásobovania a logistickej podpory frontových jednotiek, ktoré pokračovali v oslobodzovaní územia Slovenska.

Prvé mesiace roku 1945 neboli jednoduché. Centrálne orgány si uvedomovali zložitú situáciu obyvateľstva, ale mnohé akútne problémy sa v obnovenom štáte riešili, len s veľkým úsilím a mizerným množstvom prostriedkov akéhokoľvek druhu. V jeseni 1945 si Prezídium povereníctva vyžiadalo komplexné situačné správy o stave okresu od Okresných národných výborov. V októbri 1945 takúto správu vypracoval aj Okresný národný výbor v Humennom.
Správa je rozdelená do 17 častí. V nasledujúcich riadkoch si zovšeobecníme základné problémy, ktoré trápili obyvateľstvo okresu a pracovníkov ONV v Humennom.

1. Všeobecné hodnotenie

Reklama

Prvý odsek správy charakterizuje prvé obdobie po prechode frontu. Oslobodenie okresu bolo zavŕšené 27. novembra 1944. Hneď po oslobodení bola zriadená Národná milícia, ktorá vykonávala bezpečnostnú službu v okrese. Okresný úrad začal svoju činnosť od 1. decembra 1944. V prvých dňoch po oslobodení sa Okresný úrad spoločne s milíciou v okrese staral o všetky potreby frontových jednotiek, pretože front sa zastavil na neďalekej rieke Ondava. Dňa 10. decembra bol zvolený nový Okresný národný výbor (ďalej ONV), ktorý prevzal právomoci a povinnosti okresného úradu. Medzi prvými úlohami mala jednoznačne prednosť oprava infraštruktúry. V priebehu jedného mesiaca bola opravená železničná trať Medzilaborce – Humenné a letisko v Kamenici nad Cirochou. Na týchto, ale aj ďalších stavbách pracovalo obyvateľstvo celého okresu bezplatne, v rámci pracovnej povinnosti. Bezplatná pracovná povinnosť trvala do 31. januára 1944. po tomto termíne bolo uznané, že vojnou zbedačené obyvateľstvo už nemôže pracovať bezplatne. Od tohto termínu sa pracovníkom a povozníkom určili za nadprácu úradné mzdy. Pracovná povinnosť trvala 15. mája 1945. Zásobovanie obyvateľstva zabezpečoval národný sklad obilia. Vypáleným obciam bolo vydávané stavebné drevo zo znárodnených lesov. V prvých mesiacoch po prechode frontu neboli na území okresu zaznamenané žiadne bezpečnostné hrozby.

2. Bezpečnostné pomery

Národná milícia mala dohľad nad bezpečnostnými pomermi v okrese do júna 1945. V júni 1945 došlo k jej zrušeniu a zodpovednosť prevzala Národná bezpečnosť. Od začiatku komplikoval prácu bezpečnosti nedostatok pracovníkov. V okrese okrem stanice NB v Humennom boli zriadené aj stanice NB v Kamenici nad Cirochou a Slovenskej Volovej. Humenská stanica NB mala iba 4 členov, pričom k naplneniu tabuľkových počtov chýbalo ešte 12 členov, v Kamenici slúžili dvaja policajti a bolo potrebné nájsť ešte najmenej 6 ďalších. Na stanici NB v Slovenskej Volovej, ktorá vykonávala aj službu za nefunkčnú stanicu NB vo Víťazovciach slúžilo 6 pracovníkov, ale chýbali najmenej ďalší štyria. Najhoršia situácia bola v humenskej Pátracej stanici, kde pracoval iba jeden pracovník, hoci tabuľkovo mala byť obsadená 9 ľuďmi. Správa ONV konštatuje zlú situáciu v oblasti fungovania Národnej bezpečnosti v okrese. Nedostatok príslušníkov NB nedovoľoval zabezpečiť včasný výkon nových nariadení ONV. Nemohúcnosť zabezpečenia výkonu úradných rozhodnutí, často viedlo obyvateľstvo k ignorovaniu týchto rozhodnutí, čím klesala aj prestíž ONV. Problémom bola aj kvalita pracovníkov NB. Väčšina z nich nemala skúsenosti, výcvik a vedomosti potrebné k výkonu tohto povolania. Situáciu neuľahčovala ani biedna výstroj, výzbroj, hmotné a sociálne zabezpečenie pracovníkov Národnej bezpečnosti.

3. Verejné zásobovanie

Veľkým problémom bolo v danom období verejné zásobovanie. Správa ONV konštatuje, že do mája 1945, sa obyvateľstvo zásobovalo z miestnych zdrojov. Od júna 1945 dochádzalo v zásobovaní k výpadkom. Napriek snahe ONV sa nepodarilo odstrániť výpadky v zásobovaní potravinami. Ešte horšia situácia bola v zásobovaní obuvou a šatstvom. Obyvateľstvo okresu nemalo viac , ako rok prídel šatstva a obuvi. Daný stav komplikoval aj výkon rekonštrukčných prác, pretože robotníci požadovali náhradu zničeného šatstva a obuvi pri pracovnej povinnosti. To spolu s nedostatočnou stravou spôsobovalo slabé pracovné výkony.

4. Hospodárske pomery v okrese

Veľkým problémom bola nízka úroda. Úroda z roku 1945 dosiahla sotva 60 % oproti úrode z roku 1944. Hlavnou príčinou bol nedostatok osiva, a tiež povrchné obrábanie pôdy počas evakuácie a tiež nedostatkom hnojiva. Veľa úrody a úrodných pozemkov padlo za obeť bojovým operáciám a s ním súvisiacemu zamínovaniu. Úroda z roku 1945 nepostačovala ani pre potreby okresu. V okrese bol nedostatok koní a dobytka. Množstvo kusov dobytka a koní zrekvírovali ustupujúci Nemci. Ďalšie boli odovzdané v rámci zásobovania Červenej armády. V dohľadnej dobe mal okres dostať dodávku 850 kusov hovädzieho dobytka a a asi 100 koní, čo by čiastočne zlepšilo situáciu. V čase vzniku správy, však dobytok dodaný nebol.
Najväčším problémom sú vypálene obce. Napriek úsiliu sa situácia nelepšila. Nedostatok materiálu všetkého druhu spôsoboval, že obyvateľstvo žilo v absolútne primitívnych podmienkach. Len v samotnom meste Humenné bolo viac, ako 50 poškodených domov, ktoré kvôli nedostatku stavebného materiálu nemohli byť opravené. Túto situáciu komplikoval aj úbohý stav infraštruktúry. ONV získal od Povereníctva pre financie 15 miliónov korún na opravy domov, ktoré však nemôžu byť použité, pretože v okrese nie je možné získať stavebný materiál.

5. Politické pomery v okrese

Do mája 1945 fungovala v okres iba jedna politická strana a to KSS. Po tomto období už v okrese vznikla aj okresná organizácia Demokratickej strany. Pretože DS vznikla neskôr bola väčšina pozícii v štátnej správe obsadená prívržencami Komunistickej strany. Predstavitelia DS žiadali rekonštrukcie Miestnych národných výborov, čo vyvolávalo odpor u predstaviteľov KSS. V období vzniku situačnej správy sa politické pomery upokojovali, pretože pozornosť si žiadali existenčné problémy ľudí v okrese.

6. Sociálne pomery

Sociálna situácia v okres bola veľmi zlá. Ako už bolo spomínané väčšina obyvateľstva žila v primitívnych podmienkach. Počas nútenej evakuácie ľudia stratili väčšinu svojho majetku a sú na sociálnu výpomoc odkázaný. V situačnej správe ONV sa konštatuje, že v dohľadnej dobe sa pre zlepšenie situácie nedá veľa urobiť a potrvá ešte dlho, kým sa situácia v okrese zlepší.

7. Kultúrna činnosť

V situácii, v akej sa nachádzalo obyvateľstvo okresu Humenné v roku 1945 určite neboli kultúrne pôžitky prvoradou starosťou obyvateľov. Možno to znie paradoxne, ale krátke divadelné, či filmové predstavenie mohlo pomôcť ľuďom aspoň na chvíľu zabudnúť na každodennú realitu. Z týchto dôvodov sa mali pre nadriadené orgány zachytiť v správe aj podmienky kultúrneho vyžitia. Okrem predstavení, ktoré organizovali súbory Červenej armády, sa v okrese pravidelne uskutočňovali rôzne prednášky, premietanie filmov a organizovanie rôznych slávnosti. V Humennom fungovalo kino. Ktoré premietalo dvakrát do týždňa.

8. Zdravotné pomery

Akútnym problémom okresu Humenné bolo zlepšenie životných podmienok ľudí, ktoré veľmi vplývali na zdravotný stav obyvateľstva. Vojna zanechala na okrese nežiadúce stopy aj v podobe množstva odpadu, ktorý nikto nestihol zlikvidovať. Len z mesta Humenné bolo vyvezených niekoľko stoviek vozov odpadu živočíšneho charakteru, ako vnútornosti z porazeného dobytka. Hlavným problémom však bol primitívny stav príbytkov v ktorých žili obyvatelia okresu. V správe je konštatované, že problémom niesu vysoko virulentné choroby, ale nemoci, ktoré sú spôsobené nevhodným bývaním a nedostatočnou stravou. Najväčší výskyt zaznamenali v prípadoch chorôb, ako tuberkulóza, pulm, reumatizmus, ischias a podobne. Náchylnosť obyvateľstva k týmto chorobám sa dala zmenšiť, len zlepšením stravovania a kvality bývania.

9. Pracovná povinnosť

Reklama

Ani po uplynutí značného času po odchode fronty, sa okres nezaobišiel bez nútenej práce. Pracovná povinnosť sa týkala najmä dovozu palivového dreva pre štátne a verejné úrady, plateného za úradne ceny. Dovážať bolo potrebné aj stavebný materiál na opravu železničnej trate Stakčín – Humenné. V správe sa tiež konštatuje, že obyvateľstvo prejavuje veľkú nechuť k pracovnej povinnosti. V stave nedostatku členov Národnej bezpečnosti bolo ONV pri presadzovaní a dodržiavaní pracovnej povinnosti takmer bezmocné. Neochota obyvateľstva núti ONV siahnuť k drastickým opatreniam.  V prípade, že sa nepodarí zabezpečiť dostatok palivového dreva, bude musieť ONV zatvoriť školy a úrady. Neutešený stav by mohla vyriešiť dodávka nákladných automobilov pre okres. ONV žiadalo nákladné auta už niekoľkokrát, bez poznateľného výsledku.

10. Okresný národný výbor

Fungovanie ONV narážalo na početné ťažkosti. ONV v Humennom fungoval hneď od oslobodenia. V tomto období musel okres zápasiť s množstvom úloh súvisiacich zo zásobovaním jednotiek Červenej armády, obnovovať infraštruktúru a obnovovať normálne fungovanie civilného života. Po desiatich mesiacoch fungovania ONV sa podmienky výkonu verejnej správy nezlepšili. V správe je konštatovaný nárast povinností, ale neustále obmedzovanie právomocí. ONV bol zároveň obviňovaný za všetky nedostatky , ktoré sa v okres vyskytovali. Veľký problém, spočíval v tom, že ONV malo zabezpečovať všestrannú pomoc aktivitám iných štátnych inštitúcii v okrese, ale na tieto činnosti nedostávalo žiadne prostriedky.
Veľkým bremenom bol pre miestny ONV pracovný tábor, ktorý mal byť v okrese zriadený. Tábor zriadený bol, ale náklady na jeho fungovanie mal znášať štát, ktorý však na činnosť tejto inštitúcie nijako neprispieval. Fungovanie úradu tiež obmedzoval nedostatok výbavy , ktorá sa stratila počas evakuácie. ONV musel fungovať napriek nedostatku písacích strojov, nábytku, úradných pomôcok a ďalšieho byrokratického materiálu. Zamestnanci úradu neodstali výplatu od augusta 1945, čo tiež dobre nevplývalo na pracovný výkon.

11. Očista verejného života a ľudové súdy

V prvých mesiacoch po vojne sa veľká pozornosť venovala potrestaniu kolaborantov a tzv. očisteniu spoločnosti od všetkých zradcov. Bol zriadený Mestský ľudový súd a Okresný ľudový súd, ktoré sa však v uplynulom období nemohli pochváliť veľkými výsledkami. V správe sa konštatuje všeobecná nedôvera voči súdom a neochota ľudí svedčiť proti kolaborantom. Cez preverovacie komisie prechádza takmer každý. Správa ONV hovorí o častom vybavovaní úspešných previerok. Nedbalá činnosť preverovacích komisií v okrese znižuje vážnosť štátnych orgánov.

12. Súrne potreby ONV

Veľmi jasne je formulovaný odsek venovaný potrebám ONV v Humennom. Práve neschopnosť zabezpečiť všetko potrebné k výkonu štátnej správy bola príčinou väčšiny pretrvávajúcich problémov v okrese. Okresný národný výbor urýchlene požadoval:
a) dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov
b) pravidelnú výplatu pre úradníkov štátnej správy
c) doplniť stav pracovníkov NB v okrese, bez ktorých nemožno zaistiť bezpečnosť a poriadok.
d) zabezpečiť pravidelné prídely potravinových článkov
e) pravidelné financovanie všetkých mimoriadnych výkonov správy, ktoré ONV musí vykonávať, ale na nich nedostáva žiadne finančné prostriedky.
f) presné vymedzenie právomoci ONV
g) úpravu organizačných smerníc pre ONV.
h) prideliť aspoň dve nákladné autá, bez ktorých nemôže ONV vykonávať množstvo zverených úloh.
i) finančnú výpomoc pre sociálne slabých, ktorí si nemôžu zabezpečiť najnutnejšie veci na prežitie cez zimu.
j) prideliť niekoľko písacích strojov a povoliť nakúpenie aspoň najnutnejšieho nábytku na vybavenie ONV.

13. Úrady MNV

Po prechode frontovej línie bola obnovovaná štátna správa v celom okrese. V okrese Humenné bolo zriadených sedem Miestnych národných výborov. Tieto nahradili bývalé notárske úrady. Okrem MNV v Humennom, to boli MNV Humenné – obvod, MNV Kamenica nad Cirochou, MNV Udavské, MNV Koškovce, MNV Závadka a MNV Ohradzany. Všetky úrady sú vedené schopnými a spoľahlivými ľuďmi. Majú však nedostatok kvalifikovaných síl a sú preťažené riešením najnutnejších potrieb obcí vo svojom obvode.

14. Verejne školy

Od januára 1945 ONV v Humennom dbal o opravu školských budov, aby mohli školy čo najskôr fungovať. Potom prevzal starostlivosť o školy Školský stavebný úrad v Michalovciach. Táto inštitúcia mala nedostatok prostriedkov a ľudí, aby zvládla problémy v tak širokom regióne. Aj z tohto dôvodu majú školy v meste veľa problémov. ONV svojou činnosťou prispel k tomu, že Obchodná akadémia a novozriadené slovenské a ruské gymnázium mohli začať výučbu. Najväčší problém spôsobovalo ubytovanie učiteľov, ktorí nepochádzali z mesta, pretože vládol celkový nedostatok bytov.

15. Okresný súd

Okresný súd bol v meste zriadený od marca 1945. Sídli vo svojej pôvodnej budove. V súčasnosti má Okresný súd 1 sudcu, čo zďaleka nepostačuje, pretože Okresný súd v Humennom má na starosti všetky súdne veci aj z okresov Medzilaborce a Snina.

16. Ostatné štátne a verejné úrady

Reklama

Od februára 1945 pracujú v meste Humenné aj ďalšie orgány štátnej správy. Podarilo sa zriadiť Finančný úrad, Dôchodkový kontrolný úrad, Katastrálny meračský úrad a pod. Všetky úrady sú vybavené najnutnejším zariadením a kvalifikovanými silami. V čase písania správy všetky tieto úrady už pracovali.

V závere sa ešte raz konštatujú nosné body správy. Práve tu je jediný krát spomenutý nový problém, ktorý sa v okrese začal prejavovať a to aktivita banderovských skupín. Tento problém nemohli okresné orgány adekvátne riešiť, kvôli už spomínanému nedostatku pracovníkov Národnej bezpečnosti. Z tohto dokumentu vyplýva, že rok po vojne trápilo územie okresu skutočne veľké množstvo zložitých problémov, ktoré bolo veľmi ťažké za vtedajších podmienok riešiť. Táto správa je vynikajúcou sondou do života okresu Humenné pár mesiacov po skončení druhej svetovej vojny.

Prevzaté z www.kvhbeskydy.sk

—————————————————-

[1] ŠAPO, p. Humenné, f. ONV Humenné, šk. 1, Situačná správa za okres Humenné.
[2] Úrad bol kompletne tvorený novými pracovníkmi, pretože ani jeden pracovník bývalého Okresného úradu v Humennom sa v meste po prechode frontu nenachádzal.
[3] ŠAPO, p. Humenné, f. ONV Humenné, šk. 1, Situačná správa za okres Humenné.
[4] Napriek deklarovanému úsiliu museli byť životné podmienky obyvateľstva v zime na prelome rokov 1944/1945 hrozivé. Väčšina obcí bola vypálená. Počas evakuácie pred príchodom frontu obyvatelia postrácali svoj hnuteľný majetok. Dobytok a kone, ktoré boli dôležitým predpokladom prežitia obyvateľstva rekvírovala každá armáda, ktorá regiónom prešla.
[5] Nedostatok vhodných adeptov spôsoboval, fakt, že mnoho skúsených žandárov bolo zmobilizovaných vo frontových jednotkách, ale vo výkone povolania im bránila služobná minulosť. Každý adept na prácu v štátnej správe, teda aj v bezpečnosti musel prejsť previerkou politickej spoľahlivosti, čo v pomeroch obnovenej Československej republiky nebola vôbec jednoduchá vec. Jeden skúsený žandár neprešiel previerkou, napriek tomu, že mu nebola dokázaná ľudácka minulosť, ani účasť na vojnových zločinoch alebo iné delikty. Osudným sa mu stalo oznámenie, že v období Slovenského štátu zabavil jednu zásielku jedla určenú partizánom.
[6] ŠAPO, fond ONV Humenné, šk. 8, Hlásenie o problémoch obecnej polície v Humennom.
[7] Podľa správy ONV denne žiadal asi stovka obyvateľov o pridelenie potravinových článkov
[8] Takto politickú situáciu zachytáva situačná správa. Ideálna spolupráca v rámci Národného frontu v humenskom okrese, však určite nebola žiadna selanka, podobne ako v celom štáte.
[9] V správe sa však uvádza aj fakt, že spomínaná nechuť spočíva predovšetkým v tom, že obyvateľstvo už veľmi dlho podliehalo pracovnej povinnosti, v rámci ktorej sa odviedol veľký kus práce. V okrese panoval dojem, že ľudia už vykonali pre obnovu okresu vlastnými silami dosť a očakávali pomoc od štátu.
[10] Tieto opatrenia niesu v správe nijako bližšie špecifikované.
[11] Podľa správy ľudia odmietajú svedčiť pred súdmi, lebo boli zastrašovaní reakciou. Toto tvrdenie plne vystihuje vtedajšiu politickú atmosféru.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔24.06.2012 📕20.689