Role UNRWA na Blízkém východě

Autor: Bc. Pavla Fajstavrová 🕔︎︎ 👁︎ 10.767

4 Přínos programů UNRWA

Hlavním cílem UNRWA je pozitivní změna životních podmínek palestinských uprchlíků na Blízkém východě. Proto se tato kapitola věnuje již dosaženým úspěchům v šesti různých programech: vzdělávání, zdravotnictví, podpůrné sociální služby, drobné úvěry, údržba uprchlických táborů a infrastruktura a posledně nouzové projekty.

4.1 Vzdělávání

Vzdělávací programy UNRWA jsou vedle zdravotnictví jednou z nejklíčovějších služeb poskytovaných agenturou na Blízkém východě. Základní vzdělání (tj. 9–10 let školní docházky) je poskytováno zdarma a zakončení studia je provázeno státními zkouškami, korespondujícími s pravidly určenými místními vládami.[63] Často vykazují děti z uprchlických škol lepší výsledky než děti ze škol místních. Středoškolské vzdělání je podporováno pouze v Libanonu, z důvodu nedostatečných příležitostí uprchlíků začlenit se do libanonského školského systému. Dále UNRWA nabízí praktické vyučení celkem v deseti institucích, zaměřených především na technické vzdělání či obchod. Od roku 1954 již ukončilo tyto praktické kurzy na 83 tisíc uprchlíků. Dále agentura funguje již od roku 1955 jako zprostředkovatel studijních stipendií na univerzity.

Reklama

Vzhledem ke složité a konfliktní situaci mezi Palestinou a Izraelem je snahou UNRWA pěstovat u palestinské populace vůli k toleranci a bezkonfliktnímu řešení sporů. To se děje pomocí speciálních vzdělávacích programů, věnujících se zároveň i lidských právům.[64] Výpověď palestinské mladé ženy Nijood Balawani, která vystudovala univerzitu a nyní učí na své původní základní škole, je důkazem úspěšnosti vzdělávacích projektů:

Díky školám UNRWA v Al-Aqrabania bylo mnoha ženám v této části Západního břehu umožněno překonávat obtížné životní situace a dostat se ke kvalitnímu vzdělání. Jsem ráda, že mám společně s děvčaty, která učím, příležitost se vzdělávat a zajistit si lepší budoucnost pro nás i naše rodiny.[65]

S tímto příběhem souvisí projekt UNRWA na vzdělávání učitelů, aby byla zajištěna kvalitní a efektivní výuka ve všech úrovních. Byla zřízena školicí centra v Ramalláhu a Jordánsku, kde se každý rok soustřeďuje na 1630 studentů i stávajících učitelů.

4.2 Zdravotnické služby

UNRWA na Blízkém východě poskytuje zdravotnické služby ve formě 137 zdravotnických center, 4 600 zdravotního personálu, 118 zubařských klinik a s tím spojených až 11 milionů pacientských návštěv ročně. Zdravotní program agentury také zahrnuje kontrolu pitné vody a snahu vytvářet hygienické prostředí. V dnešní době jedinou zemí, která je ochotna poskytovat palestinským uprchlíkům zdravotní péči, je Jordánsko, v ostatních případech je jediným poskytovatelem těchto služeb UNRWA, což činí velké jak finanční, tak i personální nároky.

Úspěchem agentury je poradenství v oblasti rodičovství. Velmi častá a neplánovaná těhotenství byla a dodnes jsou všeobecným problémem. Díky tomuto poradenství se však za poslední roky podařilo snížit míru porodnosti z 4,7 na 3,2 dětí na ženu. UNRWA nezanedbává ani péči o matky v průběhu jejich těhotenství. Průměrně těhotné ženy navštěvují nemocnice 7,4krát v prenatálním období jejich dítěte, 95,7 % žen porodilo v nemocnici a 99 % žen je očkováno proti tetanu a zarděnkám. Žádné z těchto chorob se v oblastech pod správou UNRWA v minulém desetiletí neobjevily.

UNRWA úspěšně snižuje úmrtnost dětí a tím přispívá ke splnění tzv. Rozvojových cílů tisíciletí stanovených OSN. Úmrtnost klesá především díky opatřování kvalitních potravin, téměř 100% pokrytí očkování dětí a kontrole hygienických podmínek. Statistiky zveřejněné agenturou ukazují, že oblastí s přístupem k nezávadné pitné vodě a s fungující sítí kanalizace za posledních deset let přibývá. Dále uvádí, že návštěvnost u lékařů se v roce 2010 oproti roku 2000 o dva miliony pacientů snížila. Vzhledem k tomu, že počet zdravotnického personálu i center a klinik se v průběhu těchto let zvýšil, může být tento úbytek pacientů přičten efektivnější prevenci nemocí.[66]

4.3 Podpůrné a sociální služby

Reklama

Palestinští uprchlíci nacházející se v extrémní chudobě jsou tímto programem přímo podporováni formou přídělů hotovostních částek, potravinových přídělů a jiných sociálních služeb. UNRWA touto cestou například pomohla již 275 tisícům uprchlíků v akutní nouzi a 20 tisícům uprchlíků s určitým handicapem jsou ročně poskytovány rehabilitační služby.

Významným krokem kupředu bylo vytvoření centrálního digitalizovaného systému, tzv. Refugee Registration Information Service (RRIS). Systém sumarizuje veškerá dostupná data o uprchlících využívajících služby UNRWA a jednodušeji sleduje životní podmínky uprchlíků a jejich vývoj, čímž může činit vhodná rozhodnutí o směřování svých projektů.

4.4 Drobné úvěry

Tento obor agentury se zaměřuje zejména na drobné půjčky malým podnikatelům, kteří nejsou způsobilí k regulérní půjčce u finančních institucí. UNRWA proto poskytuje výhodné půjčky právě této skupině lidí, kde na 30 % půjček je poskytováno ženám podnikatelkám. V posledním desetiletí můžeme zaznamenat značný nárůst počtu půjček i jejich objemu: v roce 2000 bylo uděleno cca 33,5 tisíce půjček o objemu téměř 48 milionů USD oproti roku 2010, kdy bylo poskytnuto 210 tisíc půjček o objemu téměř 240 milionů USD. Více než šestinásobný nárůst zájmu o úvěry naznačuje úspěšnost a oblíbenost těchto projektů u palestinských obyvatel.

4.5 Údržba uprchlických táborů a infrastruktura

Tato část programů UNRWA pečuje o uprchlické tábory a jejich infrastrukturu. Po dobu fungování agentury se podařilo vytvořit z původních stanových sídlišť, zřízených pouze k dočasným účelům, velmi hustě osídlené oblasti s vysokou koncentrací několikapatrových budov. Agentura úzce spolupracuje s rezidenty uprchlických táborů a snaží se přetvářet tábory tak, aby životní podmínky v nich byly pro obyvatele vyhovující.

Za úspěšné projekty lze považovat tábor Neirab v Sýrii, kde byla přestavována nevyhovující obydlí místních rezidentů. Dále bylo v táboře Fawwar na Západním břehu zmodernizováno náměstí, které může být nyní využíváno i pro společenské události, a zrekonstruovány příjezdové cesty k němu. Tento přístup bude postupně implementován i v ostatních uprchlických táborech. Největší výzvou pro UNRWA je již výše zmiňovaný zničený tábor Nahr el-Bared v Libanonu. Výstavby úspěšně pokračují dle plánů a prostředí táborů se výrazně mění k lepšímu.

Kromě péče o výstavbu samotných obydlí uprchlíků tento program zahrnuje také přístup k pitné vodě, přívod elektřiny, kanalizace a síť dostupných silnic a cest.

4.6 Nouzové projekty

Nouzové projekty UNRWA se soustřeďují především na krizové oblasti, jako je situace v Gaze, na Západním břehu po propuknutí druhé intifády v roce 2000 a dále na Libanon.

Pásmo Gazy trpí od června roku 2007 obchodní blokádou uvalenou Izraelem a následky válečného konfliktu trvajícího od prosince 2008 do ledna 2009. UNRWA svou rychlou reakcí zajistila přístřeší 50 tisícům Palestinců v budovách místních škol a poskytla deseti tisícům utečenců základní péči – vodu, jídlo, přikrývky, matrace a další prostředky. V důsledku zákazu dovozu stavebního materiálu nemůže agentura začít s rekonstrukcí zničených táborů a pomoc je omezena pouze na operace s dostupnými položkami.

Dalšími krizovými projekty jsou již zmíněné mobilní zdravotnické služby na Západním břehu, rekonstrukce tábora Nahr el-Bared a monitorování porušování základních lidských práv a svobod.

Poznámky

[63] V roce 1960 zřídila právě UNRWA první školu na Blízkém východě, do které mohli docházet chlapci i děvčata zároveň.

[64] Tyto kurzy jsou včleněny do školních osnov základních, učňovských, středních škol i univerzit a učitelé jsou naváděni k zapojení tohoto programů do jejich každodenní výuky. V Gaze, kde je tento program podporován nejsilněji, podstupuje tyto kurzy na 200 000 žáků každý týden.

[65] V anglickém znění: „Having an UNRWA school in Al-Aqrabania has enabled many women in this part of the West Bank to overcome difficulties and get a solid education. I’m glad that I and the girls I teach have had the opportunity to learn and make a better future for ourselves and our families.” Zdroj: UNISPAL [online]. 2011 [cit. 2011-05-06]. Ensuring Access to Education for Girls in the West Bank. Dostupné z WWW: http://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/47D4E277B48D9D3685256DDC00612265/0 A87C56346A7667785257868004B5864>.

Reklama

[66] Pro srovnání údajů viz UNRWA [online]. 2010 [cit. 2011-04-17]. Statistics. Dostupné z WWW: http://www.unrwa.org/userfiles/file/statistics/UNRWA_in_figuresJune_2010_English.pdf a http://www.unrwa.org/userfiles/uif-july00.pdf>.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více