Vladimír Fjodorovič Saveljev

Autor: František Aubrecht / Aubis 🕔︎︎ 👁︎ 18.744

Савельев, Владимир Федорович

1889 - 1960

Ruský a sovětský letecký konstruktér, spolupracovník Sikorského, Tupoleva, Polikarpova…

Reklama

Osobnost, dnes již prakticky zapomenutá, člověk, který významně přispěl k budování letectva v ruském, sovětském i světovém měřítku. Jeho osud je naplněn rozporuplnými událostmi, často dnešnímu člověku nepochopitelnými, ale přirozenými v době, ve které se odehrály.

Narodil se v r. 1889 v rodině železničního dozorce stanice Elan-Kamyšinskaja v Saratovské oblasti (ст. Елань-Камышинская Саратовской области). Po ukončení církevní farní školy (церковно-приходская школа – ЦПШ), kde se učili právě jen psát a počítat, vychodil dvě třídy zemědělského učiliště. Jako památku na církevní školu si pro celý život až dojemně zachovává i církevní zvyk psát podstatná jména s velkým písmenem. Poté nastupuje do Technické školy v Saratově, kterou ukončil v roce 1908. A následoval Petrohrad, kde mladý Saveljev nastupuje do zaměstnání a současně studuje. Zde se také poprvé prosadí jeho zájem o letectví, když je v r. 1910 přijat mezi akcionáře Petrohradského leteckého sdružení (Петербургское товарищество авиации), kde spolupracuje s lidmi, jako jsou budoucí slavní konstruktéři Rebikov nebo Sikorskij (Ребиков, Сикорский). Právě spolupráce a přátelství se Sikorským, který po říjnové revoluci odejde do Ameriky, bude pro něho v budoucnosti jedním ze zdrojů jeho problémů.

V roce 1912 vypukla první Balkánská válka, vnímaná jako boj za osvobození Slovanů ze jha Osmanského impéria. Na požádání bulharské armády byl v Petěrburku zformován dobrovolnický letecký oddíl, do kterého se přihlásil i Saveljev. Je docela možné, že se přihlásil nejenom kvůli pomoci bratrům-Slovanům, ale také kvůli příležitosti zkoumat na bojišti bojové vlastnosti prvních letadel.

Letectvím se pak již nepřetržitě zabývá a od začátku první světové války je zcela pohlcen vytvářením doposud nevídané konstrukce – čtyřplošníku, totiž letadla s čtyřmi nosnými plochami. Jeho počáteční projekt se třemi motory byl sice v roce 1915 odsouhlasen leteckou komisí, ale dále již nepokročil. Do vzduchu se zvedl až jeho druhý projekt, jednomotorový Čtyřplošník Saveljeva ( Четырехплан Савельева). Zkoušky toho letadla, zařaditelného do kategorie scout, tedy průzkumný, proběhly pod Smolenskem v dubnu roku 1916. Letová hmotnost stroje byla 650 kg, motor měl výkon 80 KS, rychlost – 127 km/hod. Podle hodnocení komise letadlo nezaostávalo za německými ani anglickými letouny této kategorie s motory o dvakrát větším výkonu. Ale do série stroj neprošel, přestože ideu čtyřplošníku zkoušeli i Němci a Angličané (např německý Euler Vierdecker nebo anglický AW FK10 či Wight Quadruplane). A i když i u nich došlo ke stavbě těchto strojů, k jejich sériové výrobě došlo buď velmi omezeně, nebo k ní vůbec nedošlo.

V r. 1914 byl Saveljev převelen do 2. leteckého parku (2-й авиапарк) jako starší inženýr-mechanik. Jeho válečné osudy známy nejsou, jen je známo, že po říjnové revoluci krátce působil v Kolčakově armádě – také tato životní epizoda bude jedním ze zdrojů jeho budoucích problémů – ale již v roce 1918 je mobilizován do Rudé armády, kde pracoval ve vědecko-technickém výboru Glavvozduchoflota (Главвоздухофлот) Hlavní správy letectva. Sovětská moc totiž pro nedostatek ideově vhodných odborníků využívala služeb bývalých carských důstojníků a vědců, i když jim nikdy zcela nedůvěřovala a při první příležitosti se je snažila nahradit vlastními kádry.

Saveljev při každé příležitosti pokračuje v práci na svém čtyřplošníku. Tak v roce 1923 postavil nový model, již s výkonnějším motorem, se kterým dosáhl poněkud lepších výkonů, než s prvním prototypem. Ale ani tento stroj do sériové výroby neprošel. Saveljeva tak právě postihlo první velké drama jeho života.

Jeho zarputilé snažení o čtyřplošník se dnes možná zdá zvláštním, ale je nutné si uvědomit, ve které době se vše odehrává - úsvit letectví byl dobou, kdy byly zkoumány nejrozličnější systémy létajících aparátů a kdy ještě nikdo nemá jasno, jaké létající systémy mají vlastně budoucnost. Vznikají stroje s různými počty ploch, s mávavými křídly, napodobující let ptáků, stejně jako vírníky, kříženci letadla s vrtulníkem, letouny poháněné lidskou silou i jiné, v budoucnosti zavržené modely. A i když neuspěly, nebyl jejich přínos o nic menší, než přínos jejich úspěšnějších konkurentů - jenom tím, že budou prozkoumány všechny větve vývoje, včetně slepých uliček, bylo možno správně vybrat další cestu vývoje.

Reklama

A Saveljevovi historie přiřkne místo v řadě průkopníků právě těchto slepých uliček. Už v 20. létech minulého století byla myšlenka jeho čtyřplošníku překonána mohutným rozvojem jednoplošníků a dvouplošníků. A přesto bojuje ztracený boj: ještě v roce 1928 předvedl projekt dokonce osmiplošníku, nad kterým strávil mnoho nocí – přitom se současně skvěle vypořádává se svými denními povinnostmi.

Ale jeho skoro dvacetiletá práce přišla vniveč. Po obloze létala dítka Sikorského, Tupoleva, Polikarpova, tedy jeho přátel, a Saveljevovy plány šly do archivu. Přesto si ale generální konstruktér Tupolev Saveljeva vysoko cenil pro jeho přínos při průzkumu nepoznaného a v roce 1957 psal ministru pro letecký průmysl: „Osobně znám s. Saveljeva, dosvědčuji, že je významným konstruktérem a organizátorem, a zasluhuje si nárok na získání osobního důchodu…“ (Лично зная тов. Савельева, подтверждаю, что он является крупным конструктором и организатором, заслужившим право на получение персональной пенсии…) Tupolevovu přímluvu podpořil i fakt, že v žádném případě nepřeháněl: již ve 20. letech vytvořil vlastní konstrukci synchronizačního zařízení pro střelbu z kulometu přes vrtuli letadla. Bohužel, o jiných jeho vynálezech není známo prakticky nic, jelikož působil v nejuzavřenějším odvětví – obranném průmyslu. V potvrzení „O hlavních pracích v oblasti výzbroje letectví inženýra Saveljeva“ (Об основных работах в области вооружения авиации инженера Савельева) se píše, že v létech 1926-29 Polikarpově v podniku „ve skutečnosti byl hlavním konstruktérem pro výzbroj … Pod vedením s. Saveljeva byly zpracovány systémy: R-1, R-3, R-5, I-4, TB-1, TB-3 a u-2; technicky dokonalé podle tehdejších norem výzbroje bombardérů, synchronizátor pro kulomety Vickers a PV-1, řada fotozařízení a pumových závěsníků. Veškerá činnost s. Saveljeva svědčí o tom, že je významným konstruktérem, který přinesl závažný přínos do práce ve vývoji letecké výzbroje v Sovětském svazu“ (фактически являлся главным конструктором по вооружению… Под руководством т. Савельева были разработаны агрегаты: Р-1, Р-3, Р-5, И-4, ТБ-1, ТБ-3 и У-2; технически совершенные для того времени образцы бомбардировочного вооружения, синхронизаторы для пулеметов Виккерс и ПВ-1, ряд фотоустановок и бомбосбрасывателей…

Вся деятельность т. Савельева свидетельствует о том, что он является крупным конструктором, внесшим серьезный вклад в дело развития авиационного вооружения в Советском Союзе…).

Pro současníky, kteří již nemusejí řešit otázku politické spolehlivosti a podobné záležitosti však zůstává jiný problém - co to vlastně všechny ta označení R-1, I-4 a TB-3, vlastně označují. Určitě šlo o cosi mimořádně důležité, jestliže sám lidový komisař průmyslu Ordžonikidze (Орджоникидзе) v roce 1935 odměnil Saveljeva právě automobilem. Tehdy taková odměna byla určena jen pro nejvýznamnější osoby, jedinečné v celé SSSR.

Přestože podle následujícího hojného střídání míst Saveljev náleží do zvláštní rezervy lidového komisariátu a nasazují jej do organizací nejdůležitějších provozů obranného průmyslu, i zde jej dostihne nové a ještě větší lidské drama. V jeho životopise jsou totiž pauzy, o kterých není možné prakticky nic dohledat. Lze jen usuzovat podle náznaků a číst mezi řádky např. již z výše citovaného potvrzení, vydaném v roce 1957 jeho bývalými kolegy. Tam je následující konstatování: „po s. Saveljevem nezaviněné pauze je v květnu roku 1932 jmenován hlavním inženýrem závodu č. 32…“ (После независящего от тов. Савельева перерыва он в мае 1932 года был назначен Главным инженером завода № 32…), ale o jakou „na něm nezávislou pauzu“ vlastně jde? Zřejmě nejde ani o nemoc, ani o propuštění z práce – Saveljev byl tou dobou příliš nenahraditelným, strategickým konstruktérem. Zůstává jediné: vrátila se mu jeho minulost, jeho působení v Kolčakově armádě, i když bohudíky rychle ukončené, a jelikož Saveljev byl ve spojení i s průkopníkem letectví a konstruktérem vrtulníků Sikorským, jenž emigroval po revoluci do Ameriky, bylo přitěžujících okolností opravdu mnoho. Proto lze předpokládat, že na konstruktéra dopadla ruka bolševické vlády a jeho osoba byla zařazena do souvislosti se slavným „šachtinským procesem“, kdy 53 lidí, vědců a inženrů, bylo obviněno ze záškodnictví ve prospěch bývalých vládců a špionáží pro zahraniční mocnosti.

Důvod k tomu mohl být jakýkoliv: od škraloupů z minulosti až po dobrovolné nebo i bezděčné udání – pro přátelství s Tupolevem, který si své za údajnou špionáž již odpykával o něco dříve a směl pokračovat v práci ve vězení. Saveljev pracoval i s Tupolevem, i s Jakovlevem, a jednou se v soukromí podřekl, že právě Jakovlev svým udáním přitížil Tupolevovi – taková mezi nimi byla konkurence. Nakolik je toto tvrzení pravdivé již dnes nelze posoudit, ale faktem zůstává, že Alexandr Sergejevič Jakovlev byl člověkem nejen nadaným, ale také velice ambiciózním, vybaveným dobrým čichem na to, odkud vítr vane. Se svou první ženou, letkyní Kateřinou Mednikovovou, se rozvedl, když její otec, bolševický činovník, upadl v nemilost, aby na něm neulpěl stín politicky se provinivšího tchána. A tak zatímco Tupolev působí v tzv. Konstrukční kanceláři č. 29, která není ničím jiným než vězeňským zařízením, řízeným NKVD, Jakovlev stoupá v kariérním žebříčku až k postu náměstka lidového komisaře.

Saveljev tedy na čas zmizí ze světa svobodných lidí, aby se vynořil jako ředitel závodu. I takovéto skoky a zvraty osudu byly ve stalinském SSSR možné. Ale stíny minulosti na něho dopadnou ještě jednou a neméně tvrdě – v roce 1944 je znovu zatčen a stráví ve vězení celkem 8 let. Ale ani tato zkušenost jej nezlomí, bude dokonce počátkem jeho nové kariéry. Z vězení totiž vyjde ještě před všeobecnou rehabilitací, a ponese na sobě cejch zločince, zbaveného práva pobytu v hlavním městě. V místě výkonu trestu se šedesátiletý Saveljev seznámil s krásnou ženou, mladší o 30 let. Válkou prošla jako radistka v jednotce samohybného dělostřelectva, měla řadu vyznamenání… – a tato žena, zocelená válkou, uviděla v postarším vyděděnci cosi takového, že se za něho okamžitě provdala. A protože nesměl pobývat v hlavním městě, odešla s ním, když byl umístěn do závodu na výrobu požárnických aut, kde on, odborník na leteckou výzbroj, houževnatě a bez stížností na osud sloužil dalších 8 roků. A poté jej osud nečekaně a navždy připoutává k Novosibirsku.

Zde je nutné učinit malou odbočku. Vlastenecká válka se bezděky stala podnětem k lavinovitému rozvoji Sibiře, kam byla evakuována řada závodů z evropské části SSSR. V roce 1944, právě když na Saveljeva dopadla rána osudu, byla v Novosibirsku založena Vysoká škola báňská Západosibiřské pobočky AV SSSR (Горный институт Западно-Сибирского филиала АН СССР). Jejím ředitelem se stal Nikolaj Andrejevič Činakal (Николай Андреевич Чинакал), už tehdy známý vědec a organizátor důlních prací, laureát Stalinovy ceny. A potom – laureát i Leninovy, Hrdina práce, rytíř řádu Rudého praporu práce a řádů Lenina, dosahující mimořádných úspěchů při prácích na výzkumu dobývání ropy, uhlí, železné rudy a dalších užitkových nerostů. Ale ještě před všemi těmi řády a cenami – odsouzenec, podobně jako Saveljev „škůdce“, opět navrácený na cestu služby vlasti. A tento důlní génius, kterému je Sibiř povinna v mnohém za svůj bouřlivý růst, si v roce 1959 obesílá Saveljeva kvůli organizaci konstrukční kanceláře při jeho ústavu.

Reklama

A zde se nabízí jedna z dalších otázek v Saveljevově osudu: kde a jak se natolik spřátelil s Činakalem, že „hlavní havíř Sibiře“ si při první příležitosti k sobě vydupává neoblíbeného a politicky podezřelého leteckého konstruktéra? Vždyť jejich dřívější životy byly geograficky opravdu daleko rozptýleny: Saveljev až do zatčení žil v Moskvě, Činakal v Donbassu. Potom jakoby si vyměnili světové strany: Činakala poslali na Sibiř, a Savejleva po odsouzení – na Ukrajinu, kde zůstává až přestěhování do Novosibirska.

Ale z porovnání obou životopisů se přesto nabízí určitá domněnka. Mezi Donbasem a Sibiří se Činakal v roce 1928 dostal do Moskvy při již uvedeném „šachtinském procesu“ a byl odsouzen na 3 roky „s přísnou izolací a odnětím poloviny majetku“. Kde si onu izolaci odbýval, jeho životopisci nevědí; tím spíše nevyjasníme jeho pohyby během trestu.

Nicméně i Saveljev měl někdy v průběhu let 1931-1932 onu „na něm nezávislou pauzu“. A proto se zdá nejpravděpodobnějším, že právě do tuto dobu se čáry jejich osudů protnuly – a na nějakou jistou dobu byli ne-li přímo spoluobžalovanými, tak alespoň spoluvězni. A v tomto dnes již nepochopitelném čase tito dva navázali mezi sebou takové pevné přátelství, že nezrezivělo ani po uplynutí téměř 30 let. V každém případě sám fakt tohoto přátelství dvou tvůrců, propojujících křídla širé Rusi i její hlubiny – existuje.

Prvním klíčovým dílem nebeského konstruktéra na novém místě se stalo rozpracování železobetonového trubkového štítu pro těžbu uhlí podle Činakalovy metody. Tato metoda, nahrazující sbíječku horníka výbušnou technologií, za války mnohonásobně zvýšila těžbu uhlí potřebného pro vítězství a rovněž měla lví podíl na všech Činakalových vyznamenáních. Saveljev místo původního celodřevěného štítu zavedl železobetonový, na což v dubnu roku 1960 obdržel autorské osvědčení.

Ale brzo se jeho život zpřetrhal tím nejdivočejším a nejnepravděpodobnějším způsobem. Podrobil se operaci na odstranění žlučníkových kamínků, která proběhla úspěšně – pouze s drobným ale: v břiše mu chirurgové zapomněli a zašili skalpel. Když to objevili na rentgenu, operovali jej znovu – ale už marně: byl nenapravitelně narušen střevní trakt. I na člověka s tak enormní odolností, který přežil všechny zkoušky pozemského života, jež ve svých 60 letech věku založil rodinu a v 70 letech s úspěchem zahájil z čistého listu kariéru důlního konstruktéra, toho tentokrát bylo příliš. Vladimír Fjodorovič Saveljev zemřel 19. prosince 1960 kvůli hloupé chirurgické chybě. Mimochodem jeho vrstevník Činakal po přesně stejné operaci prožil ještě 19 let.

Zůstali po něm dva synové, které jeho vdova, která nastoupila do téhož ústavu jako laborantka, už sama vychovala. Starší syn Vladimír pracoval též v Důlním institutu a zemřel v roce 1996, v stejném roce jako jeho matka. Mladší Alexander nyní pracuje jako ředitel novosibirského ŽBI. Když zemřel otec, bylo mu 7 roků, na otce zůstaly jen dětské vzpomínky – a tenounký fascikl pozorně opatrovaných dokumentů.

Prameny:
http://www.roslyakov.ru/cntnt/verhneemen/politikaiv/nebesniyko.html
http://www.wwiaviation.com/russia1916.html
http://www.taringa.net/posts/info/4120382/Superpost,-1ra-guerra-Mundial,-el-desarrollo-de-la-Aviacion_.html

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více