Islam v politike arabských zemí: Prílohy

Autor: Bc. Simona Lackovičová 🕔︎︎ 👁︎ 21.146

Príloha č.1:

Mapa rozsahu kalifátu v rokoch počas pôsobenia Proroka Mohameda,Volených kalifov a dynastie UmajjovcovPrameň: Wikipedia, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Age-ofcaliphs.png/180px-Age-of-

Príloha č. 2

Mapa územia kalifátu Abbásovcov v rokoch 750 až 1258


Prameň: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Abbasids_Dynasty_750_-_1258_(AD).PNG/270px-Abbasids_Dynasty_750_-_1258_(AD).PNG

Príloha č. 3

Mapa územia Osmanskej ríše v rokoch 1300 až 1683

Reklama


Prameň: http://www.ibssk.sk/Stranky/Dejiny%20Blizkeho%20Vychodu%20v%20obdobi%20Kalifatu.html

Príloha č. 4

Päť kultúrnych dimenzií Geerta Hofstedeho

Index vzdialenosti moci

Index vzdialenosti k moci definujeme ako: „rozsah, v ktorom menej mocní členovia inštitúcií a organizácií v danej krajine predpokladajú a prijímajú skutočnosť, že moc je rozdeľovaná nerovnomerne.[92]

Individualizmus a kolektivizmus

Index individualizmu a kolektivizmu by sme mohli charakterizovať nasledovne: „individualizmus náleží spoločnostiam, v ktorých sú zväzky medzi jedincami voľné: predpokladá sa, že každý sa stará sám o seba a svoju najbližšiu rodinu. Kolektivizmus naproti tomu,prináleží ku spoločnostiam, v ktorých sú ľudia od narodenia po celý život integrovaní do silných a súdržných skupín, ktoré ich v priebehu ich života chránia výmenou za ich vernosť.[93]

Reklama

Maskulinita a feminita

Index maskulinity a feminity poukazuje na rozdelenie postavenia a úloh medzi dvoma pohlaviami.“ Tento index sa zameriava na obecné hodnoty v spoločnosti. Pre maskulinné kultúry platí, že sú orientované viac na úspech, výkon, hrdinstvo a sú materialistickejšie. Femininné kultúry naproti tomu uprednostňujú nemateriálne hodnoty a kvalitu života.

Index vyhýbania sa neistote

Tento index predstavuje: „stupeň, v ktorom sa príslušníci danej kultúry cítia ohrození neistotoualebo neznámymi situáciami.[94]

Index dlhodobej a krátkodobej orientácie

Dlhodobá orientácia spočíva v pestovaní cností zameraných na budúce odmeny; najmä vytrvalosti a šetrnosti. Na opačnej strane, krátkodobá orientácia spočíva v pestovaní cností týkajúcich sa minulosti a súčasnosti., najmä úcty k tradíciám, zachovanie „tváre“ a plnenie spoločenských záväzkov.[95]

Príloha č. 5

Mapa územia Kráľovstva Saudskej Arábie


Prameň: http://www.world-adventure.cz/zeme/saudska-arabie/

Príloha č. 6

Panovníci 3. Saudského štátu

1. Abd al-Aziz ibn Abd ar-Rahmán al Saud (1932-1953)

Reklama

2. Saud ibn Abdul Aziz al Saud (1953-1964)

3. Fajsal ibn Abdul Aziz al Saud (1964-1975)

4. Chálid ibn Abdul Aziz Al Saud (1975-1982)

5. Fahd ibn Abdul Aziz Al Saud (1982-2005)

6. Abdulláh ibn Abdul Aziz Al Saud (2005- súčasnosť)

Príloha č. 7

Zoznam ministerstiev Kráľovstva Saudskej Arábie [96]

1. Ministerstvo poľnohospodárstva a vody

2. Ministerstvo obchodu

3. Ministerstvo komunikácií a dopravy

4. Ministerstvo obrany a letectva

5. Ministerstvo školstva

6. Ministerstvo financií a národnej ekonomiky

7. Ministerstvo zahraničných vzťahov

8. Ministerstvo zdravotníctva

9. Ministerstvo vyššieho vzdelania

10. Ministerstvo priemyslu a elektriky

11. Ministerstvo informácií

12. Ministerstvo vnútra

13. Ministerstvo islamských vecí, dotovania a poradenstva

14. Ministerstvo spravodlivosti

15. Ministerstvo práce a sociálnych vecí

16. Ministerstvo územných celkov a a vidieckych vecí

17. Ministerstvo nafty a minerálnych zdrojov

18. Ministerstvo pútí

19. Ministerstvo plánovania

20. Ministerstvo pôšt, telegrafovania a telefonovania

21. Ministerstvo verejných prác a bývania

Poznámky

[92] HOFSTEDE, G. Kultury a organizace:Software lidské mysli: Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití, s. 45.

[93] Tamtiež s. 66.

[94] Tamtiež s. 131

[95] Tamtiež s. 162.

[96] Saudi Government Ministries [online].

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více