Main Menu
User Menu
Reklama

Islam v politike arabských zemí: Úvod

Autor : 🕔15.05.2010 📕18.764
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Islam považujeme za najmladšie monoteistické náboženstvo. Predstavuje „tú istú Pravdu“, akú zjavil Boh prostredníctvom svojich prorokov každému národu. Jeho prívrženci pripúšťajú dôležitosť judaizmu i kresťanstva v dejinách proroctva, avšak veria, že vrchol zjavovania Božej vôle bol dosiahnutý práve prostredníctvom Proroka Mohameda. Z náboženského hľadiska znamená slovo islam „odovzdanie sa do vôle Božej a podrobenie sa Jeho prikázaniam“. Veriaci vyznávajú náboženstvo mieru, milosrdenstva a spravodlivosti a prevažná väčšina z nich nesúhlasí s extrémistickými prejavmi či terorizmom. „Islam však nie je a nikdy nebol len náboženstvom. Je to skôr ucelený životný spôsob, ktorý definuje správne morálne, politické a ekonomické chovanie ako jednotlivcov, tak i národov a štátov.[1]

Témou mojej bakalárskej práce je islam v politike arabských zemí, jeho kultúrne historické súvislosti, pričom prípadová štúdia sa týka kolísky islamu, teda Saudskej Arábie. Tému, ktorú som si vybrala, považujem svojou špecifickosťou za veľmi zaujímavú. Islam je s počtom veriacich 1,5 miliardy[2] druhé najrozšírenejšie svetové náboženstvo a v súčasnosti zohráva veľmi dôležitú úlohu i v otázke medzinárodných vzťahov. Ako ideologický systém však nezahŕňa len náboženské učenie a náboženskú prax, ale i nábožensky podmienené politickoprávne a etické predstavy a normy. Na rozdiel od iných svetových náboženstiev netvorí žiadnu cirkev, za organizačnú formu obce veriacich je považovaný štát. Islamská viera teda spája náboženstvo s právom, etikou, politikou a spoločenským životom. Ako vhodný príklad na zobrazenie tohto „prepojenia“ považujem Saudskú Arábiu, keďže ide o najviac teokratickú krajinu Blízkeho východu, jej ústavou je Korán a právny systém sa opiera o šaríu. Práve tieto aspekty boli pre mňa rozhodujúce pri výbere danej témy.

Reklama

Vzhľadom na širokú obsiahlosť témy mojej bakalárskej práce by som sa rada zamerala pri rozoberaní historického kontextu islamu najmä na oblasť Arabského polostrova. Cieľom mojej práce je určiť, akým spôsobom vplýval islam na formovanie politického usporiadania jednotlivých štátnych celkov na území Arabského polostrova od čias pôsobenia Proroka Mohameda po rozpad Osmanskej ríše a do akej miery vplýva na politické usporiadanie Saudskej Arábie dnes.

V prvej kapitole mojej bakalárskej práce sa budem venovať historickému kontextu islamu, ktorý považujem za nevyhnutný, ak chceme bližšie pochopiť zmysel a podstatu islamskej viery. V tejto časti budem rozoberať politické usporiadanie jednotlivých štátnych celkov, ktoré počas historického vývoja na území Arabského polostrova vznikali, príp. štátnych celkov, súčasťou ktorých sa Arabský polostrov stal. Budem si všímať rozdelenie svetskej a duchovnej moci, ako i postavenie islamu v daných obdobiach.

Druhá kapitola mojej práce sa bude týkať islamskej kultúry ako takej, vrátane jej základných povinností. V tejto časti budem tiež rozoberať podstatu islamského práva „šaría“, ktoré sa stále uplatňuje v mnohých krajinách, a na ktorom je postavené i súdnictvo Saudskej Arábie. V neposlednej rade sa budem venovať kultúrnym dimenziám krajín Arabského sveta vo vzťahu medzi občanom a štátom podľa holandského sociológa Geerta Hofstedeho.

Poslednú, teda tretiu časť mojej bakalárskej práce bude tvoriť prípadová štúdia t.j. Saudská Arábia. V tejto časti by som sa chcela, okrem historického kontextu tejto dedičnej absolutistickej monarchie, zaoberať tiež jeho súčasným politickým usporiadaním. Taktiež by som rada priblížila vzťahy medzi vládnucou dynastiou a duchovenstvom, ako i opozičným hnutím v krajine.

Pri vyhľadávaní zdrojov týkajúcich sa islamskej problematiky som sa stretla s mnohými kvalitnými publikáciami, či už českými alebo zahraničnými, a práve tie budem v mojej práci i využívať.

Poznámky

[1] HEYWOOD, A. Politologie, s. 60.

Reklama

[2] Major Religious of the world ranked by number of adherents [online].

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.05.2010 📕18.764