Main Menu
User Menu
Reklama

Oddíl pro zvláštní úkoly v rámci Čs. vojska v SSSR

Autor : 🕔16.06.2009 📕23.820
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě

Na východní frontě používaly čs. občanů k výsadkovým akcím na Němci okupovaném území převážně sovětské zpravodajské organizace, např. vojenská zpravodajská služba GRU (Grossudarstvennoje razvedyvajemoje upravlenie), což byla ve skutečnosti IV. Hlavní správa NKVD), dále Komunistická Internacionála respektive její čs. sekce v podobě moskevského vedení KSČ, přímo podléhající NKVD (Narodnyj kommisarijat vnutrennich děl), nebo jím kontrolované. Výsadkové operace probíhaly bez souhlasu a za zády Čs. vojenské mise v SSSR (ČsVM), která byla přizvána ke spoluúčasti jen na některých operacích. Do konce roku 1943 bylo provedeno minimálně 30 výsadkových operací s použitím 60 parašutistů čs. státní příslušnosti.

Oddíl pro Zvláštní úkoly

Dne 15. března roku 1944 vznikl v rámci čs. vojska v SSSR Oddíl pro zvláštní úkoly (označován jako oddíl ZÚ), který se již aktivně podílel na výsadkových operacích do Němci okupovaných zemích v oblasti východní fronty. Tento útvar byl vytvořen jako přímá podpora povstání v oblasti Slovenského štátu a bývalé Podkarpatské Rusi, v samotném závěru války i na území Protektorátu Böhmen und Möhren. Výstavbu této jednotky, její materiální a technické zabezpečení, výcvik a vlastní nasazení na území bývalé ČSR všemožně podporoval náčelník ČsVM v SSSR plk. gšt. Heliodor Píka. Příslušníci oddílu ZÚ byli vybíráni z řad 2. čs. samostatné paradesantní brigády nebo náhradního praporu. Jednotka byla též postupně doplňována dobrovolníky z předchozích let, kteří již prodělali zpravodajský a paradesantní výcvik a zúčastnili se výsadkových operací v rámci GRU nebo NKVD.

Reklama

Do funkce velitele oddílu ZÚ byl vybrán škpt. pěch. Josef Knop, jeho zástupcem byl kpt. pěch. Karel Černý. V samotném počátku oddílu ZÚ působil ve výcvikové sekci kpt. pěch. Ludvík Engel, později výcvik zajišťovali příslušníci RA, čs. gen. štábu a instruktoři od 2. čs. pdb. Sídlem oddílu ZÚ byl areál Velitelství československých jednotek v SSSR v Jefremově. K 25. březnu 1944 dosáhl počet příslušníků oddílu počtu 111 mužů, z toho 3 důstojníků, 12 rotmistrů a 26 poddůstojníků. Obsah i doba trvání výcviku v délce jednoho měsíce byla rámcově stanovena náčelníkem štábu velitelství čs. jednotek mjr. gšt. Janem Pernikářem.

Po organizačních změnách a celkové reorganizaci velení československého vojska v SSSR opustil dne 25. dubna 1944 oddíl ZÚ Jefremov a přesunul se do Sadagury, kde spadal pod nově vzniklé velitelství 1. čs sboru v SSSR. Zde je jednotka vedena jako rota zvláštního určení a jejím velitelem se stává ppor. pěch. Josef Černý. V Sadaguře spadala jednotka pod 2. oddělení štábu 1 čs. sboru v jehož čele stál škpt. pěch. Ludvík Engel. K 25. července 1944 byla rota ZÚ v plné bojové připravenosti v počtu 64 osob, z toho 5 důstojníků, 58 poddůstojníků a 1 instruktora RA. Rota ZÚ, jejíž stav činil k 6. 10. 1944 počtu 175 mužů (včetně osob dlouhodobě odvelených do kurzů, škol, a osob vzdálených např. služební cesty, nemocnice apod.) prováděla ofenzivní hloubkový průzkum v německých liniích, podílela se na bojové činnosti a výsledky předávala v šifrovaných zprávách radiovými stanicemi 2. oddělení 1. čs. sboru. Tyto mise trvaly v délce několika týdnů a byly letecky zásobovány potravinami, municí a náhradními akumulátory. Z této jednotky byli také vybíráni jednotlivci nebo sestavovány malé skupiny, které prováděly diverzní činnost v rámci sovětských zpravodajských organizací nebo se podílely samostatně na vlastních výsadcích směřujících převážně do oblasti Slovenského štátu, Podkarpatské Rusi a Ukrajiny. Posledním velitelem roty ZÚ byl por. pěch. František Slavíček. Jednotka byla rozformována v rámci přechodu čs. armády k mírové organizaci 25. května 1945 a její příslušníci byli demobilizováni nebo přemístěni k tvořícím se zpravodajským oddělením u jednotlivých vojenských oblastí. Českoslovenští parašutisté se zúčastnili na východní frontě v letech 1941 – 1945 celkem 136 výsadkových operací.

Literatura a odborné časopisy:
Jiří Šolc – Za frontou na východě, Padáky nad Slovenskem
Oldřich Sládek – Radiové protihry jako prostředek boje proti výsadkům z SSSR a proti českému odboji
Ve znamení smrtihlava
Vojtěch Žampach – Se smrtí v týlu
Historie a vojenství
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.06.2009 📕23.820