Main Menu
User Menu
Reklama

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

Autor : 🕔04.11.2006 📕16.776
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Část VI.
Váleční zajatci a hroby.

Čl.214.- Čl.226.

Oddíl I.

Váleční zajatci.

Čl.214.

Váleční zajatci a civilní internovaní budou dopraveni do domova co možno nejdříve po tom, kdy tato smlouva nabude působnosti, a stane se tak se všemožným urychlením.

Čl.215.

Reklama

Doprava válečných zajatců a občanských internovaných osob německých do jejich domova bude provedena za podmínek v článku 214 uvedených péčí komise, složené ze zástupců mocností spojených a sdružených s jedné strany a zástupců vlády německé se strany druhé.

Pro každou z mocností spojených a sdružených subkomise složená jediné ze zástupců příslušné mocnosti a z delegátů vlády německé upraví podrobnosti, jak návrat válečných zajatců bude proveden.

Čl.216.

Jakmile budou váleční zajatci a civilní internovaní úřadům německým odevzdáni, budou péčí těchto úřadů a bez odkladu dopraveni do svých domovů.

Ti z nich, jejichž předválečné bydliště leží v území obsazeném vojsky mocností spojených a sdružených, budou rovněž dopraveni do svého domova, avšak s výhradou svolení a dozoru vojenských úřadů okupačních vojsk spojených a sdružených.

Čl.217.

Veškeré náklady spojené s touto dopravou, od vypravení počínaje, jdou na účet vlády německé, která je povinna dodati přepravní prostředky pozemní i námořní a technický personál, jak to komise zřízená podle článku 215 uzná za nutné.

Čl.218.

Váleční zajatci a civilní internovaní, stíhaní neb odpykávající si tresty za provinění proti kázni, budou dopraveni do domovů bez ohledu na to, zda trest svůj odpykali nebo zda řízení proti nim jest skončeno čili nic.

Toto ustanovení se nevztahuje na zajatce a civilní internované, kteří by byli potrestáni pro skutky, jichž se dopustili po 1. květnu 1919.

Reklama

Až do svého vstupu do vlasti zůstávají všichni váleční zajatci a všichni civilní internovaní podřízeni řádům nyní platným, zvláště stran práce a kázně.

Čl.219.

Váleční zajatci a civilní internovaní, stíhaní neb odsouzení k trestům pro skutky jiné než proti kázni, mohou býti podrženi ve vazbě.

Čl.220.

Vláda německá se zavazuje přijmouti na svém území bez rozdílu všechny osoby, jež jest dopraviti do domova.

Váleční zajatci němečtí neb státní příslušníci němečtí, kteří by si přáli, aby nebyli dopraveni do domova, mohou býti z dopravy do domova vyňati; vlády spojené a sdružené vyhrazují si však právo dopraviti je buď do jejich domova nebo do země neutrální nebo dáti jim povolení, aby se usadili na jejich území.

Německá vláda se zavazuje, že neužije proti těmto osobám nebo jejich rodinám nijakého výjimečného opatření a že je nebude z toho důvodu nijak stíhati ani jim jakkoliv činiti obtíže.

Čl.221.

Vlády spojené a sdružené vyhrazují si právo podmíniti návrat válečných zajatců a příslušníků německých, kteří jsou v jejich moci, tím, že Německo bez odkladu ohlásí a osvobodí všechny válečné zajatce a jiné příslušníky mocností spojených aneb sdružených, kteří by snad ještě byli v Německu.

Čl.222.

Německá vláda se zavazuje:

1. Poskytnouti volný přístup komisím, kterým bude svěřeno hledání nezvěstných, dodati jim všechny vhodné prostředky přepravní, povoliti jim přístup do táborů, vězení, nemocnic a všech jiných míst a dáti jim k volnému použití všechny veřejné i soukromé listiny, které by jim při jejich pátrání mohly býti užitečny.

2. Potrestati ty úředníky nebo soukromníky německé, kteří by byli zatajili přítomnost příslušníka některé z mocností spojených aneb sdružených, nebo kteří by opominuli přítomnost jejich oznámiti, ač o tom věděli.

Čl.223.

Vláda německá se zavazuje navrátiti bezodkladně, jakmile tato smlouva nabude působnosti, všechny předměty, cenné papíry a listiny, které patřily příslušníkům mocností spojených aneb sdružených a které snad byly úřady německými zadrženy.

Čl.224.

Vysoké smluvní strany prohlašují, že se vzdávají vzájemné náhrady za částky vydané na vydržování válečných zajatců na svém území.

Oddíl II.

Reklama

Hroby.

Čl.225.

Vlády spojené a sdružené i vláda německá se postarají o to, aby hroby vojínů a námořníků pohřbených na jejich územích byly chovány v úctě a aby byly udržovány.

Zavazují se, že uznají každou komisi, jíž bude některou vládou spojenou neb sdruženou uloženo zjistiti, sepsati, udržovati nebo zříditi přiměřené pomníky na dotčených hrobech, a že budou nápomocny těmto komisím při plnění jejich úkolů.

Kromě toho jsou shodné v tom, že si navzájem poskytnou všechna ulehčení, jež by mohla přispěti k tomu, aby bylo vyhověno žádostem o přenesení pozůstatků jejich vojínů a námořníků s tou výhradou, že se při tom vyhoví státnímu zákonodárství a že bude dbáno potřeb veřejného zdravotnictví.

Čl.226.

Hroby válečných zajatců, civilních internovaných a příslušníků jednotlivých válčících států, kteří zesnuli v zajetí, budou náležitě udržovány podle ustanovení článku 225 této smlouvy.

Kromě toho se zavazují vlády spojené a sdružené s jedné strany a vláda německá s druhé strany, že si navzájem vydají
1. úplný seznam zesnulých se všemi údaji, jež mohou přispěti ke zjištění totožnosti,

2. všechny údaje o počtu a umístění hrobů všech mrtvých, kteří byli pohřbeni bez zjištění totožnosti.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.11.2006 📕16.776