Main Menu
User Menu
Reklama

Šlechtická titulatura

Autor : 🕔29.06.2006 📕31.763
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Právo na oslovení urozený pán (něm. Hoch- und Wohlgebohren) bylo udělováno výlučně z panovnické kanceláře, a to jen poměrně vzácně některým hraběcím rodům (v pobělohorské titulatuře tvoří hrabata s tímto predikátem stupeň šlechtické hierarchie mezi knížaty a hrabaty).

Příslušníkům českého rytířského stavu náležely podle patentu z roku 1631 následující predikáty: osobám stavu rytířského příslušet měl titul urozený a statečný (Edelgestrenge), nobilitovaným a prostým šlechticům titul urozený a slovutný (Edel und Vest), a jestli by který z nich živnost městskou provozoval, měl být titulován urozený slovutný (Edel Ehrenfest). Pokud byl užit pouze predikát urozený, pak se často jednalo o vrchnostenského, městského či královského úředníka-nešlechtice, jeho urozenost se odvíjela od zastávaného úřadu.

Reklama

Hrabě (něm. Graf von, zu, von und zu) býval dříve oslovován jako Vysokorodný pán (Hochgeboren) nebo jako hraběcí Milost. Jeho choť je hraběnka (Gräfin), synové hrabata, neprovdané dcery hraběnky anebo neoficiálně se používalo - familiárně - komtesy. Dnes má hrabě (tedy tam, kde jsou tituly) právo na oslovování Excelence, bezprostředním hrabatům (u nás to byli Harrachové, Pappenheimové, Schönbornové, Stadionové či Sternberg-Manderscheidt) náleží titul Osvícenosti (Erlaucht), avšak výhradně pro hlavu rodu a jeho manželku, nikoli všem členům rodu. Tyto rody byly pokládány za rovnorodé s královskými domy. Hodnostní korunou na erbu hrabat v našich zemích je obroučka s 16 perlami na stěžejkách, z toho jen 9 perel je viditelných. V Británii bývala také kdysi hrabata jmenována králem, ale spravovala a spolu s diecézním biskupem předsedala soudům ve svěřených částech království. Po záboru Anglie Normany (1066) se stal hraběcí stav dědičným a byl po staletí nejvyšším titulem v zemi. Až poté, co byl roku 1355 jmenován Černý princ vévodou z Cornwallu a roku 1385 Robert de Veres markýzem dublinským, stal se hraběcí titul 3. nejvyšším titulem na Britských ostrovech s oslovením My Lord nebo Your Lordship. V mnohých zemích je hraběcí titul stále považován za vysoce prestižní. Například syn španělského krále Alfonse XIII. (1886 - 1931) a otec dnešního krále Juana Carlose I. byl po celý život (1913 - 1993) znám jako Juan, hrabě barcelonský.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔29.06.2006 📕31.763