Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Autor: Radim Kapavík / kapa 🕔︎︎ 👁︎ 39.501

V dlouhé sérii velmi prudkých bojů, jednou na této frontě, podruhé zas na jiné, bojujíc na třech frontách najednou, v bitvách dvou či tří divizí proti stejnému počtu nepřátel, někdy proti přesile, a bojujíc velmi tvrdě na staré zemi, kterou tak mnoho z nás tak dobře zná, naše ztráty přesáhly 30 000 padlých, zraněných a pohřešovaných. Využívám této příležitosti, abych vyjádřil, že Sněmovna cítí s těmi, kteří utrpěli bolestivou ztrátu či kteří jsou stále v nejistotě. President Obchodní komory (sir Andrew Duncan) tady dnes není. Jeho syn padl, a mnoho z nás pocítilo hlubokou osobní bolest, ale o pohřešovaných bych řekl - měli jsme velký počet pohřešovaných, kteří se bezpečně vrátili domů, do naší země - může být velmi mnoho těch, kteří jsou pohřešováni a jednoho dne se vrátí domů.

Ve zmatku evakuace je nevyhnutelné, že mnoho mužů může být odříznuto. Proti těmto ztrátám více než 30 000 mužů můžeme postavit daleko těžší ztráty, které určitě utrpěl nepřítel, ale naše materiální ztráty jsou ohromné. Možná jsme ztratili třetinu mužů, které jsme ztratili v prvních dnech bivy 21. března 1918,  ale ztratili jsme téměř stejný počet zbraní - skoro 1 000 - a všechna naše transportní a obrněná vozidla, která byla s armádou na severu.

Reklama

Tyto ztráty způsobí delší odklad rozmachu naší vojenské síly. Tento rozvoj nepokračoval tak rychle, jak jsme doufali. To nejlepší, co jsme měli, jsme dali B.E.F. (British Expedition Forces - britské expediční síly (ve Francii)), a ačkoliv tyto neměly takový počet tanků a některých druhů výzbroje, jaký žádaly, byli velmi dobře a dostatečně vyzbrojenou armádou. Dostali první plody, které náš průmysl mohl nabídnout. Ty jsou pryč a nyní je zde další odklad.

Jak dlouhý bude, jak dlouho bude trvat, závisí na úsilí, které na našem ostrově vynaložíme. Úsilí takové, jaké ještě v našich archivech nebylo nikdy zaznamenáno, se právě rozbíhá. Práce pokračuje dnem i nocí. Všedním dnem i nedělí. Kapitál a pracovní síla odsunuly stranou své spory, práva a zvyky a vložili vše do společné věci. Již se zvýšil tok munice. Není důvodu, proč bychom neměli během pár měsíců dohnat nenádálou vážnou ztrátu, která nás postihla, aniž bychom zpomalili průběh našeho hlavního programu.

Nicméně náš vděk za únik naší armády o tolika mužích, a vděk jejich milovaným, kteří prožili mučivý týden, nás nesmí učinit slepými k faktu, že to, co se stalo ve Francii a Belgii, je obrovská vojenská pohroma.

Francouzská armáda byla oslabena, belgická armáda byla ztracena a velká část oněch opevněných hranic, do kterých bylo vkládáno tolik důvěry, je pryč, a mnoho drahocenných těžebních oblastí a továren drží nepřítel.

Všechny přístavy v Průlivu jsou v jeho rukou, se všemi strategickými následky, které z toho vyplývají, a musíme téměř očekávat další, téměř okamžitý, úder buď na nás, nebo na Francii.

Reklama

Bylo nám sděleno, že Hitler má plán invaze na Britské ostrovy. Na to jsme vždy mysleli. Když Napoleon ležel rok v Boulogni se svými loďmi s plochým dnem a Velkou armádou, že v Anglii panuje trpká smuteční nálada. Zajisté tomu tak bylo, a nyní je tu nálada ještě mnohem smutnější. Celá otázka obrany proti invazi je mocně ovlivňována skutečností, že máme toho času na ostrově nesrovnatelně víc vojenských jednotek než jsme měli v poslední válce. To však nebude pokračovat. Nespokojíme se s obrannou válkou. Máme své povinnosti vůči našim spojencům.

Musíme znovu zřídit a vybudovat B.E.F. pod jejich skvělým velitelem Lordem Gortem. Na tom všem se pracuje. Ale nyní mám pocit, že musíme naši obranu zde na ostrově dostat na tak vysoký stupeň organizace, aby vyžadovala nejmenší možný počet mužů na obranu a dovolovala uvolnit co nejvíce mužů pro ofenzivní úsilí.

Tím jsme právě teď zaměstnáni především. Bylo by velice vhodné projednat tuto záležitost na tajném zasedání. Vláda nutně nemůže odhalit jakékoli velké vojenské tajemství, ale rádi bychom svá jednání měli volná a bez zábran způsobených skutečností, že je druhý den bude číst nepřítel.

Vládě by prospěly názory vyjadřované Sněmovnou. Chápu, že na tyto záležitosti by měla být předložena žádost, na kterou vláda ochotně přistoupí. Shledali jsme nezbytným učinit nanejvýše přísná opatření nejen proti nepřátelským cizincům a podezřelým živlům cizí národnosti, ale také proti těm britským, které by se mohly stát nebezpečím či problémem, kdyby se válka dostala do Spojeného království.

Vím, že je zde velmi mnoho lidí, kterých se naše opatření týkají, a kteří jsou vášnivými odpůrci nacistikého Německa. Velice se jim omlouvám, ale nemůžeme za daných okolností přihlížet ke všem rozdílům, ke kterým bychom přihlížet měli. Kdyby došlo k výsadku parašutistů a následovala divoká noc, bylo by těmto nešťastníkům daleko lépe z cesty, stejně tak kvůli jejich vlastnímu bezpečí jako kvůli našemu.

Existuje však druhá skupina, ke které necítím ani nejmenší soucit. Parlament nám dal právo umlčet aktivity páté kolony nejtvrdší rukou, a my budeme těchto práv k dozoru a nápravě využívat, dokud nebudeme spokojeni, více než spokojeni, a tyto škodlivé elementy z našeho středu nebudou efektivně potlačeny.

Vraťme se ještě jednou k otázce invaze. Poznamenejme, že během těch dlouhých století, kterými se chlubíme, nemohli lidé nikdy mít absolutní záruku před invazí, natožpak před divokým nájezdem. Za časů Napoleonových mohl ten samý vítr, který mohl jeho transportním lodím umožnit přepravu přes Kanál, odvát blokádovou flotilu. Vždycky je tu možnost, a ta možnost už vzrušila a ošálila představivost mnoha kontinentálních tyranů.

Jsme ujišťováni, že budou přijaty nové metody, a když vidíme originalitu, zlovůli a vynalézavost , kterou nepřítel předvádí, můžeme se jistě připravovat na všechny druhy nových lstí a surového falešného manévrování. Myslím, že žádný nápad není natolik ztřeštěný, abychom ho neměli pozorovat bdělým, ale zároveň jistým okem.

Nesmíme nikdy zapomenout na pevnou záruku námořních a leteckcýh sil, pokud bude některá z nich lokálně překonána. Osobně mám plnou důvěru, že pokud každý splní svou povinnost a budou učiněna nejlepší opatření, což se děje, budeme opět schopni hájit svůj domovský ostrov, odehnat bouři války, překonat hrozbu tyranie, pokud to bude nutné, roky, pokud to bude nutné, sami.

V každém případě se o to hodláme pokusit. To je rozhodnutí Vlády Jeho Veličenstva, každého jejího člena. To je vůle Parlamentu a národa. Britské impérium a francouzská republika, spojeni v boji za svou věc a svou nouzí, bude do posledního dechu hájit své rodné země, pomáhajíc si navzájem jako dobří přátelé ze všech sil, třebaže velká část Evropy a mnoho starých a slavných států padlo nebo může padnout do rukou Gestapa a všech těch nenáviděných aparátů nacistické nadvlády.

Naše úsilí neustane ani neochabne. Budeme bojovat až do konce. Budeme bojovat ve Francii a na mořích a oceánech; budeme se vzrůstající silou a jistotou bojovat ve vzduchu. Budeme svůj ostrov hájit za každou cenu; budeme bojovat na plážích, místech vylodění, na polích, v ulicích a v kopcích. Nikdy se nevzdáme a i kdyby, čemuž v tento okamžik nevěřím, byl tento ostrov nebo jeho velká část ovládnut a vyhladověn, pak naše impérium za oceány, zajišťované a hlídané britským loďstvem, bude pokračovat v zápase až do doby, kdy v lepších časech Nový svět se vší svou silou a mocí vyrazí aby osvobodil a zachránil Starý.

Reklama

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více